Belépés

Állítsa vissza jelszavát most!

Kérjük adja meg az e-mail címét és küldeni fogunk egy helyreállító levelet Önnek!

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató 

Adatkezelési tájékoztató a www.e-ceg.eu oldalon a Dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda (a továbbiakban „Szolgáltató”) által ügyvédi tevékenységéhez és elektronikus kereskedelmi szolgáltatáshoz (a továbbiakban „E-CÉG Szolgáltatások”) kapcsolódó adatkezelésről.

Tevékenység:

Az E-CÉG Szolgáltatása a www.e-ceg.eu weboldalon (a továbbiakban „Honlap”) online, személyes megjelenési kötelezettség nélküli cégalapításhoz és a cégek adataiban bekövetkezett változás átvezetéséhez (cégmódosítás), tanácsadáshoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatások és elektronikus kereskedelmi szolgáltatások nyújtása díj ellenében. Az egyes Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a Felhasználó egyúttal Résztvevőnek is minősülhet, azaz olyan személynek, akinek a személyes adatait a Cégügy sikeres elintézése érdekében meg kell adnia, mert pl. Ön a Cég ügyvezetője, vagy tagja, de egyúttal Ön az aki a Szolgáltatást meg is rendeli.

Adatkezelés:

Ön a saját személyes adatain túlmenően megadja más Résztvevők e-mail cím és esetleg név adatait az Időpont foglalás érdekében. Amennyiben Ön a Szolgáltató tudomására hozza a Résztvevő személyes adatát , úgy adatkezelőnek minősül. A Szolgáltató az Ön által harmadik személyek személyes adatait az Ön felhatalmazása alapján és az Ön, mint adatkezelő felelősségére kezeli. A Szolgáltató részére átadott Résztvevő adatok és az Ön Felhasználói adatai a megbízás teljesítése érdekében kerülnek kezelésre. Ennek körében a Szolgáltató elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtásával Időpont foglalást biztosít Önnek Pénzmosási azonosítás (PA) lefolytatása érdekében. A Pénzmosási azonosítást jogszabály előírása alapján köteles a Szolgáltató lefolytatni. A megbízási szerződés alapján a Szolgáltató jogosult és kötelezett minden olyan cselekmény elvégzésére, amely a rábízott ügy szabályszerű ellátásával jár. Az ügyvédi feladatok természetéből adódik, hogy adatok jutnak az ügyvéd tudomására, melyekre nézve szigorú titoktartási követelményeket ír elő a törvény. A feladatteljesítés (ügyellátás) természetéből és az Üt. szerinti titoktartási kötelezettségből adódik tehát, hogy az ügyvéd köteles elvégezni azt az adatkezelési cselekményt, amit a rábízott ügy szabályszerű ellátása megkövetel.

A Cégügyekkel kapcsolatos jogi környezet változásaival, gazdasági eseményekkel és hírekkel kapcsolatban, valamint a Szolgáltató működésével, a Szolgáltató ajánlataival összefüggésben a Szolgáltató hírlevelet és tájékoztatást küld a Felhasználó részére.

SimplePay

Tudomásul veszem, hogy a(z) Dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda (1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 36. fsz. 5.) adatkezelő által a(z) www.e-ceg.eu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, telefonszám, számlázási cím

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Titoktartási kötelezettség:

Az Üt. 9-13.§. szakaszai alapján és az ott meghatározott körben, illetve feltételekkel az ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli, azonban bizonyos esetekben a titkot (mely tartalmazhat személyes adatot is) átadható avagy köteles átadni hatóság, kamara, vagy ügyben eljáró más ügyvédek részére.

1.   Adatkezelő:

Név: Dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda

2.   Adatkezelő adatai:

Cím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 36. fsz. 5.

E-mail cím: iroda@drsoosadam.hu

Nyilvántartó hatóság: Budapesti Ügyvédi Kamara

3.   Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre (adatkategóriák), adatkezelés időtartama:

E-CÉG szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés:

Adatkezelés célja:

Megbízás teljesítése: jogi képviselet ellátása Üt. 2.§. szerint, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, okirat ellenjegyzése, ügyvédi megbízás teljesítése, cégeljárásban közreműködés, kapcsolattartás, Felhasználó nyilvántartás, Pmt. szerinti pénzmosás és terrorizmus megelőzése érdekében, számlázás, befizetések nyilvántartása;

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk 1 (b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (c) jogi kötelezettség teljesítése, Üt. 2.§. és 29.§., 47. §, Számv. tv. 169. § (2); 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 27.§.; 16/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat 3.;

Kezelt adatok köre:

Kapcsolattartási adatok: e-mail, telefonszám,

Megbízás teljesítés érdekében felmerülő adat: név, anyja neve, hely és születési idő, személyi szám, személyi azonosító szám, lakcímkártya száma, adókártya száma, személyes okmányok másolatai, videó-, hangfelvétel;

Adatkezelés időtartama:

  • ügyvédi tevékenységgel összefüggésben létrejött irat esetében a MÜK Szabályzat szerinti megőrzési időtartamig + 60 nap (adattörlési folyamat)
  • pénzmosási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos iratok esetében az ügyfél átvilágítási intézkedést követő 8 évig + 60 nap (adattörlési folyamat)

Hírlevél típusú adatkezelés:

Cégügyekkel kapcsolatos általános információk, gazdasági események, jogszabályváltozás tájékoztatás, akciókról és ajánlatokról tájékoztatás, új szolgáltatásokról tájékoztatás

Adatkezelés célja:

A Szolgáltató az E-CÉG szolgáltatásai elérhetőségével, ajánlatokkal, jogszabályváltozással összefüggő információkkal, a cégeljárással és kapcsolatos jogi környezettel összefüggő hírek, cikkek, érdekességek közlésével keresi meg Önt.

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk 1 (a) hozzájárulás;

Kezelt adatok köre:

e-mail cím;

Adatkezelés időtartama:

leiratkozás + 60 nap;

Felhasználó, Ügyfél vélemények kezelése típusú adatkezelés:

E-CÉG által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos, az Ön által az E-CÉG weboldalon, kapcsolódó Facebook oldalon tett bármely vélemény kezelése, amely alapján Ön, vagy az Önre mutató, Ön beazonosítására alkalmas linkek, közösségi felületek, és az ott található egyéb személyes információk beazonosíthatóak. A vélemény kezelése jelenti, az Ön véleményének közzétételét, moderálását (a vélemény részben vagy egészben történő módosítását), törlését, letiltását, részbeni láthatóságának biztosítását

Adatkezelés célja:

A Szolgáltató az E-CÉG szolgáltatásaira vonatkozó vélemények közzétételével, harmadik személyek részéről történő megismerhetőségéável a weboldal és a szolgáltatások népszerűsítését kívánja biztosítani, illetve a szolgáltatások és weboldal folyamatok felhasználóbarát nyelven történő megértését.

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk 1 (a) hozzájárulás;

Kezelt adatok köre:

e-mail cím;

Adatkezelés időtartama:

- vélemény törlésének kérése + 60 nap;

4.   Érintett jogai:

A helyesbítéshez való jog: Az adatai pontosítását, javítását, helyesbítését kérheti.

A törléshez való jog: Bizonyos esetekben kérheti, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek, így az eredeti adatkezelési cél érdekében már nincs szükség az adatai tárolására, vagy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja hozzájárulását, feltéve, hogy az adatok törlését jogszabály vagy egyéb jogi kötelezettség teljesítése nem zárja ki.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben joga van kérni az adatok zárolását (fel nem használását) valamely intézkedés megtörténtének, vagy joga gyakorlásának elbírálásáig.

Adathordozhatósághoz való jog: Önnek joga van kérni elektronikus adatkezelés esetén, hogy adjuk át személyes adatait az Ön által kijelölt harmadik fél részére. Az adatokat „.xls” vagy „.pdf” fájlformátumban adjuk ki.

Tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat adatai kezelése ellen, amennyiben úgy látja, egyes adatkezelési cél érdekében már szükségtelen a további adatkezelés, kivéve ha az adatkezelő igazolja, hogy az adatkezelés jogszerű és szükséges.

5.   Panasz:

Ön jogosult az adatkezeléssel szemben panasszal a Felügyeleti hatósághoz fordulni. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; cím:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu

6.   Szerződéses és jogszabályon alapuló adatkezelés:

Az adatok kezelése a megbízási szerződés esetében a szerződésen, míg harmadik személyek adatainak kezelése az Üt., mint jogszabályon alapul. A megbízási szerződéskötés és az adatmegadás önkéntes. A megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges a Dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda által kért adatok megadása. A megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges adat nélkül a szerződés a Dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda részéről nem teljesíthető. A hírlevél és vélemény kezelés típusú adatlezelés esetében az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, és azt bármikor visszavohatja.

7.   Adatfeldolgozó:

Tárhely: Tárhely.eu (www.tarhely.eu)

Számlázás: Szilorg Kft.

IT tevékenység: GloNet Bt.

Helyettes ügyvéd: Az adott ügyben az érintett tájékoztatásával bevont helyettes ügyvéd. A helyettes ügyvéd személye ügyenként változhat, és nem szükségszerűen merül fel.

8.   Profilalkotás:

Dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda profilalkotást nem végez, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

9.   Irányadó jog:

A személyes adatok kezelésére a természetes személyeknek a

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános adatvédelmi rendelet”) valamint a hazai jogszabályok és hatósági előírások az irányadók.

Irányadó jogszabályok és kötelező szakmai szabályok:

Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016.04.27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR);

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);

az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban: Ütv.);

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).;

a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 1/2019. (IV.15.) Szakmai Álláspontja a GDPR tekintetében;

Budapest, 2023

dr. Soós Ádám ügyvéd

dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda

  

Az érintett az adatkezelési tájékoztató megismerését elismeri a Honlap felületén megadott jelölőnégyzet kitöltésével. Amennyiben az érintett a folyamatot folytatni tudja a Honlapon, az egyúttal azt is jelenti, hogy a jelölőnégyzet kitöltésével a hozzájárulását megadta. A jelölőnégyzetbe az x, mint elfogadást jelentő jel elhelyezése csak akkor lehetséges, ha az érintett a jelen Adatkezelési tájékoztatót ténylegesen megnyitotta. Az érintett kötelezettsége és felelőssége az Adatkezelési tájékoztató jelölőnégyzet kitöltését megelőzően az Adatkezelési tájékoztató elolvasása és értelmezése, a Szolgáltató megkeresése tájékozódás és tudakozódás céljából.