Belépés

Állítsa vissza jelszavát most!

Kérjük adja meg az e-mail címét és küldeni fogunk egy helyreállító levelet Önnek!

Általános szerződési feltételek

WWW.E-CEG.EU

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

I. ÁSZF

1. Ön a www.e-ceg.eu (továbbiakban „Honlap”) bármely módon történő használatával elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”).

2. Amennyiben az ÁSZF-et nem kívánja elfogadni, kérjük, hogy a Honlapot haladéktalanul hagyja el !

II. Szolgáltató

1. Jelen Honlapot a dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda (a továbbiakban „Ügyvédi Iroda” vagy „Szolgáltató”) működteti.

1.1.  Szolgáltató adatai:

1.1.1. Név:                                                                 dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda

1.1.2. Székhely:                                                         1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 36. fsz. 5.

1.1.3. Adószám:                                                         18147926-2-42

1.1.4. E-mail:                                                              info@e-ceg.eu

1.1.5. Nyilvántartó hatóság:                                       Budapesti Ügyvédi Kamara

1.1.6. Ügyvédi iroda nyilvántartási szám:                  3517

1.1.7. Ügyvédi iroda nevében eljáró személy:           dr. Soós Ádám irodavezető ügyvéd

1.1.8. Ügyvédi tevékenyég gyakorlására jogosult:     dr. Soós Ádám ügyvéd

1.1.9. Ügyvédi tevékenyég gyakorlására jogosult

          kamarai azonosítója:                                          36068556

1.1.10. Weboldal:                                                         www.e-ceg.eu

1.1.11. Ügyvédi felelősségbiztosítás szolgáltatója:      Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.)

1.1.12. Ügyvédi felelősségbiztosítás száma:                324033012

1.2. Szolgáltató Ügyfélszolgálata:                             info@e-ceg.eu

1.3Tárhely szolgáltató adatai:

1.3.1. Cégnév:                                                               Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

1.3.2. Székhely:                                                             1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

1.3.3. Cégjegyzékszám:                                                 01-09-909968

1.4. Bizalmi szolgáltató adatai:

1.4.1. Név:                                                                     Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

1.4.2. Székhely:                                                             1033 Budapest, Ángel Sanz Briz út 13.

1.4.3. Adószám:                                                             23584497-2-41

1.4.4. Elektronikus aláírás azonosítója:                                                                   

III. ÁSZF, elfogadás, hatály

1. Személyi hatály

1.1. A jelen ÁSZF a Honlapot bármely módon használó (igénybevétel, hivatkozás, hozzáférhetővé tétel, megosztás stb.) természetes személyekre és gazdálkodó szervezetekre terjed ki.

1.2. Szolgáltatást a vállalkozásnak minősülő Cég vagy alapítandó Cég érdekében eljáró, fogyasztónak nem minősülő tagi jogviszonyra lépő természetes személy rendelhet meg (a továbbiakban „Ügyfél”, „Ön”). 

2. Időbeli hatály

2.1. A jelen ÁSZF rendelkezései a közzétételtől hatályosak. Az ÁSZF időről időre megváltoztatásra kerül. A megváltozott ÁSZF a közzétételtől hatályos a Felhasználóval szemben.

2.2. Amennyiben a Honlapon regisztrál, úgy a Felhasználói Fiókjába történő belépés során értesítjük az ÁSZF módosításáról.

3. Tárgyi hatály

3.1. Az ÁSZF irányadó a Honlap vagy annak bármely részének bármely módon történő felhasználására, valamint a Honlapon elérhető Szolgáltatásokra.

3.2. A Honlapon elérhető Szolgáltatások a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti cégbejegyzési-, és változásbejegyzési eljárásokkal kapcsolatos ügyvédi szolgáltatások, így tanácsadási-, okiratszerkesztési-, és cégbíróság előtti képviseleti tevékenység online megrendelésének és igénybevételének lehetőségét biztosítják.

3.3. A Szolgáltatások igénybevételével Önnek lehetősége nyílik személyes megjelenés nélkül új Céget alapítani, vagy meglévő Cég cégjegyzékbe bejegyzett Adatait megváltoztatni, az irányadó jogszabályoknak és jelen ÁSZF-nek megfelelően, ügyvédi közreműködéssel.

3.4. A Szolgáltatások igénybe vétele minden esetben díjköteles. A legtöbb esetben illeték-, és közzétételi költségtérítés fizetési kötelezettség is keletkezik. A Szolgáltató a Cégügyeket komplexen kezeli és eljárás az illeték-, és közzétételi költségtérítés megfizetésével kapcsolatban.

3.5. Az ÁSZF az egyes Szolgáltatások igénybevételét általános jelleggel szabályozza. Minden egyes Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltató és a Felhasználó között új, egyedi szerződés (a továbbiakban „Egyedi szerződés”) jön létre a Szolgáltatás ellátására vonatkozóan.

4. ÁSZF alkalmazás, elfogadása

4.1. A Honlap tartalmához történő hozzáféréssel, az oldalak böngészésével Ön korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e, vagy sem. Az ÁSZF-et a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ha jelen ÁSZF-et nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.

4.2. Amennyiben Ön bármikor úgy érzi, hogy a látogatása és annak célja nem egyeztethető össze az ÁSZF-fel, kérjük, hogy a Honlapot haladéktalanul hagyja el, ellenkező esetben a tevékenységéért felelősséggel tartozik, egyúttal a Szolgáltató kizár mindennemű felelősséget, amely az Ön ilyen, az ÁSZF-fel össze nem egyezethető látogatásával összefüggésben felmerül, vagy felmerülhet.

4.3. A Honlap szolgáltatásainak igénybe vételével vagy bármely oldala megnyitásával Ön korlátozás és fenntartás nélkül tudomásul veszi, hogy a Honlapunkon szereplő információk igénybevételekor aláveti magát a hatályos magyar jog szabályozásának és az ÁSZF-nek.

4.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Honlapon közzétett nyilatkozatok tartalmának bármikor történő felülvizsgálatára, a nyilatkozatok szükség szerinti módosítására, illetve azok frissítésére. Ezen felülvizsgálatok során történt módosítások Önre nézve kötelező érvényűek, ezért kérjük, hogy időről-időre tekintse át a nyilatkozatok tartalmát az esetleg végrehajtott változások követése érdekében.

4.5. Amennyiben a Honlapon fellelhető nyilatkozatok értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, vagy amennyiben Ön nyilatkozataink színvonalának javítása érdekében bármilyen javaslatot vagy megjegyzést kíván tenni, ezt a fenti elérhetőségekre küldött megkeresés útján teheti meg.

4.6. Az Ön által használt bármely általános szerződési feltételt alkalmazását a Szolgáltató elutasítja.

IV. Fogalmak és értelmező rendelkezések, nyelv

1. A jelen ÁSZF-ben szereplő fogalmak nagybetűvel kerülnek alkalmazásra, és jelen fejezetben kerülnek meghatározásra.

2. Az ÁSZF fejezetcímei nem hivatkozhatóak valamely jogi tartalmú rendelkezésként, ezekre jogot alapítani, vagy kötelezettséget származtatni nem lehet. A Fejezetek,  alcímek, bekezdések sorrendje valamely hierarchiát, fontossági sorrendet nem hoz létre.

3. Ha a szövegösszefüggés úgy kívánja, az egyes szám többes számot jelent és fordítva.

4. Ha a Szolgáltató egy vagy több esetben nem ragaszkodik az ÁSZF szigorú teljesítéséhez, illetve az ÁSZF-ben meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyanazon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követelésétől el fog állni.

5. A Szolgáltató az ÁSZF-ből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogáról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozata esetén érvényes. Az ÁSZF alapján fennálló jogról, jogkörről vagy jogorvoslatról szóló Szolgáltató általi joglemondást írásba kell foglalni, keltezéssel kell ellátni és a joglemondást adó vagy gazdálkodó szervezet esetén annak képviselője, cégszerűen köteles aláírni, az illető jogot és a joglemondás terjedelmét meghatározva. A jogról való lemondást nem lehet kiterjesztően értelmezni.

6. Az ÁSZF – ideértve annak bármely mellékletét és a Honlapon elérhető bármely nyilatkozat - teljes egészében tartalmazza a Felhasználó és a Szolgáltató közötti megállapodást. Az ÁSZF alapján a Felhasználó és a Szolgáltató között időről időre újabb és újabb Egyedi szerződések jönnek létre. Minden egyes Egyedi szerződés hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi, az Egyedi szerződés megkötését megelőzően az érintett Egyedi szerződés tárgyát érintő közlés, tárgyalás és megállapodás (szóbeli vagy írásbeli), és kizárólag az Egyedi szerződés rögzített rendelkezései lesznek irányadóak a Szolgáltató és Felhasználó jogviszonyában. A Felek kizárják a korábbi jogviszonyukban, így a korábbi Egyedi szerződések esetében kialakult bármely szokás, kereskedelmi vagy üzleti gyakorlat alkalmazását.

7. Az ÁSZF-hez tartozó valamennyi igazolás, elemzés, jelentés, jóváhagyás, nyilatkozat, értesítés és egyéb okmány magyar nyelven írandó illetve magyar nyelvű dokumentum használható fel, ide nem értve a külföldi állampolgár külföldi hatóság által kiállított személyazonosító okmányait. Felek közötti mindennemű hivatalos szóbeli és írásbeli kommunikáció nyelve a magyar. Külföldi gazdálkodó szervezet köteles idegen nyelven kiállított okmányairól, igazolásairól, Cégügyhöz kapcsolódó bármely dokumentumról hiteles, apostille tanúsítvánnyal ellátott, hiteles magyar nyelvű fordításban szolgáltatni.

8. A Szolgáltató egyedi esetben biztosíthatja az angol nyelven történő kommunikáció igénybevételét, de ez a Cégbíróság felé benyújtandó, joghatás kiváltására alkalmas iratok vonatkozásában nem alkalmazható.

9. Fogalmak:

9.1. Cég: A cég - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel, üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jön létre.;

9.2. Cégügy: A Ctv. szerint cég bejegyzésére vagy a cég változásbejegyzésére vonatkozó, Szolgáltató útján igénybe vett Szolgáltatások összessége;

9.3. Cégbíróság: A megyében és fővárosban működő törvényszék. A törvényszék a törvény alapján cégbíróságként is működik. A cégbíróságok elérhetősége itt található: https://www.e-cegjegyzek.hu/e-cegeljaras/e_cegeljaras_cimek.htm;

9.4. AVDH: azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítés szolgáltatás, olyan kormányzati szolgáltatás, amely érvényes Ügyfélkapu regisztrációval vehető igénybe. Az AVDH szolgáltatás https://niszavdh.gov.hu;

9.5. Elektronikus aláírás (e-aláírás): az AVDH aláírás, vagy más, bizalmi szolgáltató által kiadott minősített elektronikus aláírás, melynek tanúsítványa ellenőrizhető;

9.6. Felhasználó: Az a személy, aki vagy amely a Szolgáltatást megrendeli és a Szolgáltatási díjat megfizeti a Szolgáltató részére. A Felhasználó jogosult a Fiók kezelésére. A Felhasználó a Ptk. 8:1.§. (1) 4. pontja szerinti vállalkozás, amely egyúttal Cég, vagy leendő Cég, illetve az a természetes személy is, aki Cég alapításában tagként részt vesz, de a Szolgáltatást tőlük eltérő személy is megrendelheti és megfizetheti a Szolgáltatási díjakat.

9.7. Résztvevő: Cégügyben érintett személy minden olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és ezek képviselője, amely a Cégügy alapjául szolgáló döntés meghozatalában a törvény alapján részt kell, hogy vegyen és Cégirat aláírásra kötelezett (pl. tag, ügyvezető). Akinek a Cégjegyzékbe bejegyzett adata változik, avagy a Cégjegyzékbe adata bejegyzésre kerül a Szolgáltatás során, vagy egyébként a Cégügy alapjául szolgáló döntést, más törvény által megkövetelt nyilatkozatot alá kell írnia, úgy a Cégügy Résztvevőjének minősül.

9.8. Adat: Cégre vonatkozó, cégjegyzékbe bejegyzett, bejegyezendő adat;

9.9. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

9.10. Jogszabályok:

9.10.1. a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk”);

9.10.2. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban „Ctv.”);

9.10.3. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban „Pmt”);

9.10.4. az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban „Üt.”)

9.11. Időpont Foglaló Rendszer: A Honlapon a Szolgáltatás megrendelését követően Résztvevők által igénybe vehető online időpont foglaló rendszer (a továbbiakban „IFR”);

9.12. Időpont: A Résztvevő által az Időpont Foglaló Rendszeren keresztül befoglalt, és visszaigazolt, 15 perces időszak;

9.13. Jogi dokumentáció vagy jogi dokumentum: általánosan minden olyan okirat, amelynek aláírása a Cégügyben Résztvevők, vagy egyes Résztvevők részéről elengedhetetlen, továbbá olyan okirat, amely a Cégügy alapjául szolgáló dokumentum hitelességét, valóságtartalmát alátámasztja;

9.14. Cégirat: cégalapítási vagy változásbejegyzési kérelem alapjául szolgáló irat.

9.15. Okmány: állandó személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, magyar útlevél, lakcímkártya, külföldön kiállított útlevél;

9.16. .pdf: A Portable Document Format (PDF) az Adobe Systems által kifejlesztett, dokumentumok tárolására alkalmas fájlformátum. A .pdf kiterjesztésű fájlok olvasására és használatára vonatkozó ingyenes szoftver itt érhető el: https://get.adobe.com/hu/reader/?promoid=KSWLH

9.17. Szolgáltatás: Szolgáltatások alatt kell érteni a Cégalapítási szolgáltatásokat, a Cégmódosítási szolgáltatásokat és a Tanácsadást. A Szolgáltatások részletes meghatározását a jelen ÁSZF 2. melléklete tartalmazza.

9.18. Előzetesen auditált hírközlő berendezés: a Microsoft Teams szoftver Windows és macOS operációs rendszerre kiadott 1.2.00.4664 vagy újabb verziója, az iOS operációs rendszerre kiadott 1.0.80 vagy újabb verziója, az Android operációs rendszerre kiadott 1416/1.0.0.2019071503 vagy újabb verziója;

9.19. Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer: olyan informatikai úton alkalmazható állami rendszer, amely lehetőséget biztosít okmányok elektronikus úton történő ellenőrzésére, link: https://nyilvantarto.hu/hu/jogugyletek_biztonsaga;

9.20. Technikai feltételek: az ÁSZF 1. mellékletében meghatározott olyan feltételrendszer, melyet a Felhasználónak a sikeres Cégügy érdekében kötelezően biztosítania kell.

V. Ügyfélkapu

1. Szolgáltatás eredményes igénybevételéhez a Résztvevőnek rendelkeznie kell érvényes Ügyfélkapu regisztrációval.

2. Az Ügyfélkapu regisztrációnak a választott Időpontot követő 30 napig érvényesnek kell lennie. Az Ügyfélkapu regisztrációról itt olvashat: https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,8b6471d4-7062-4921-8424-b7682856b114.

VI. Pénzmosási azonosítás

1. Pénzmosási azonosítás: A Szolgáltatás Résztvevői kötelesek a jogszabályok által előírt pénzmosási azonosításban részt venni, ennek hiányában a Cégügy meghiúsul, ugyanis a vonatkozó ügyvédi szolgáltatást az eljáró ügyvéd köteles megtagadni.

2. Az elektronikus távazonosítást a Pmt. 16.§. szakasza teszi lehetővé, a fokozott ügyfél-átvilágítás körében. A Pmt. szerint meghatározott tevékenység gyakorlói, így az ügyvédek is kötelesek a tevékenységük során, szinte valamennyi ügy vonatkozásában a Pmt. szerinti ügyfél átvilágítási intézkedéseknek eleget tenni. Az ügyfél átvilágítási intézkedését jelenti az ügyfélre, meghatalmazottjára, tényleges tulajdonosára vonatkozó hiteles iratok, okmányok megtekintése, adatainak rögzítése és ellenőrzése, továbbá, az ügy, a megismert adatok, és egyéb, az ügyletre vonatkozó körülmények figyelembe vétele mellett ún. kockázatértékelés elvégzését.

3. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során a Pmt. szerinti fokozott ügyfél-átvilágítást végez a Résztvevőkkel összefüggésben.

4. A Szolgáltató a fokozott ügyfél-átvilágítást ún. „Távazonosítás” keretében végzi. A Távazonosítást a Szolgáltató az ügyvédi tevékenység gyakorlóira vonatkozó belső szabályozás alapján előzetesen auditált hírközlő berendezés útján végzi.

5. A távazonosítás során Résztvevő által biztosítandó Környezeti feltételek a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében kerülnek meghatározásra. A Környezeti feltételek általában olyan feltételek, melyeket a Résztvevő a Távazonosítás során orvosolni tud, így pl. kamera dőlésszöge, háttérelemek láthatósága és kamerafókusz, vagy világítási kérdések, elő-, hátlapi kamera alkalmazása stb.. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy a Résztvevő nem, vagy nem maradéktalanul teljesíti a Környezeti feltételeket, felhívja a Résztvevő figyelmét és kéri azok javítását, módosítását. Amennyiben a Résztvevő nem, vagy nem maradéktalanul felel meg a Környezeti feltételeknek, úgy a Távazonosítás nem folytatható le. A Környezeti feltételek nem, vagy nem maradéktalan teljesítése a Felhasználó érdekkörébe tartozó Szolgáltatás teljesítését gátló oknak minősül, és a Szolgáltató jogosult a teljesítést megtagadni, és a Távazonosítás megismétlését díjfizetéshez kötni.

6. A Távazonosításról a Szolgáltató köteles videót (hang-, és mozgókép) készíteni, és a távazonosítási folyamat befejezésével a videót menti a Cégügy anyagához saját rendszerében, majd azt a törvényi előírások szerint megőrzi.

7. A Távazonosításra a Felek között az IFR-ben rögzített időpontban kerül sor. A Felek videó hívás funkciót használva kapcsolódnak, és megkezdődik az azonosítási folyamat. Az azonosítási folyamattal kapcsolatban a Résztvevő nyilatkozik a távazonosításba történő beleegyezésről. Amennyiben a Résztvevő a Távazonosításba nem egyezik bele, úgy az a Felhasználó érdekkörébe felmerülő Szolgáltatás teljesítését gátló oknak minősül, és a Szolgáltató jogosult a további teljesítést megtagadni.

 8. A Távazonosítás során a Résztvevők személyi okmányaik felmutatásával, az azokon feltüntetett adatok felolvasásával, valamint a pénzmosási azonosítás körében felmerülő, jogszabály alapján eldöntendő egyéb kérdések megválaszolásával azonosítják magukat, nyilatkoznak közszereplői minőséggel kapcsolatban, tényleges tulajdonosi jelleg tekintetében. A pénzmosási azonosítás során az ÁSZF 3. sz. mellékletében található pénzmosási nyilatkozat tartalma és kérdései irányadóak, valamint a kockázatértékelési irányelvek.

9. Az okmányok fentiek szerinti felmutatása és adatainak felolvasása után a Szolgáltató ellenőrzi az okmányok érvényességét a www.nyilvantarto.hu oldalon keresztül elérhető Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszeren. A JÜB ellenőrzést nem kötelező és nem szükséges a Távazonosítás online folyamata alatt elvégezni, és a távazonosítás tartama alatt a videó kapcsolatot fenntartani, ugyanis a JÜB ellenőrzést végre lehet hajtani a távazonosítást követően is. A Szolgáltató a JÜB ellenőrzést a Távazonosítást követő 3 munkanapon belül lefolytatja. A JÜB ellenőrzés sikertelenségéről a Szolgáltató tájékoztatja a Résztvevőket.

10. Amennyiben a Szolgáltatások nyújtása során, vagy a Fiók adatai alapján egyébként pénzmosásra utaló adatra vagy információra derül fény, illetve a Szolgáltatás nyújtása során az azonosítással összefüggésben nem teljesülnek a Technikai feltételek és emiatt a Szolgáltató az azonosítást nem tudja elvégezni, vagy amennyiben Felhasználóval avagy a Cégügy Résztvevőivel kapcsolatban pénzmosásra utaló körülmény merül fel, avagy a Cégügyben hivatkozott okmány valódisága kétségessé válik, avagy a Cégügyben hivatkozott okmány érvénytelen, a Szolgáltató jogszerűen tagadja meg a Szolgáltatás nyújtását, mely körülmény a Felhasználónak érdekkörében felmerülő, a Szolgáltatás teljesítését gátló oknak minősül.

11. Amennyiben a Résztvevő okmánya a Távazonosítás vagy a JÜB ellenőrzés időpontjában érvénytelen, a Résztvevő jogosult más okmányával igazolni magát, de lehetőség van új Távazonosítási folyamat elvégzésére is, díjfizetés ellenében.

VII. Időpont Foglaló rendszer

1. Időpont Foglaló Rendszer: Az Időpont Foglaló Rendszeren keresztül lehetséges a Szolgáltatás Pénzmosási azonosítási folyamatára Időpontot foglalni a Szolgáltatási díj megfizetését követően.

2. Az Időpontfoglalás a szabad helyek függvénye, de a Szolgáltató törekszik arra, hogy a Szolgáltatási díj megfizetését követő 8 napon belüli Időpontra biztosítson a Távazonosításra Időpontot. A Szolgáltatási díj megfizetését követő 15 napon túli Időpontra a Résztvevők nem foglalhatnak Időpontot. A Szolgáltató biztosítja, hogy többlet Szolgáltatási díj megfizetése ellenében az Időpontfoglalás terjedelmét a Felhasználó meghosszabbítsa, legfeljebb 15 nappal.

3. Az Időpontfoglalásra nyitva álló határidő, vagy meghosszabbított határidő eredményetlen elteltét követően a Cégügy a Felhasználó érdekkörében felmerült ok miatt meghiúsultnak tekintendő. A Felhasználó ilyen esetben díj visszatérítését nem követelheti.

4. Nem foglalható Időpont hétvégi-, munkaszüneti és ünnepnapra.

5. A Felhasználó egyedi Időpont érdekében közvetlenül megkeresheti a Szolgáltatót, kifejezetten akkor, amennyiben eltérő időzónában tartózkodik a Felhasználó.

6. A Cégügyben Résztvevő személyek részére a Szolgáltatási díj megfizetését követően a Szolgáltató linket küld, és behívja a Cégügybe a többi Résztvevőt. A Résztvevő behívásának feltétele, hogy a megrendelést leadó Felhasználó a Résztvevő e-mail címét megadja. A Résztvevők a kapott link segítségével saját maguk részére, a Felhasználótól, és más Résztvevőktől eltérő időpontra is foglalhatnak Időpontot. A Szolgáltató preferálja, hogy egy Cégügy Résztvevői egy időpontra foglaljanak Időpontot.

7. Az Időpont foglalás korlátozottan, de módosítható. Valamennyi Résztvevőnek van lehetősége, hogy VII.2. pontban meghatározott időtartamon belül, de a befoglalt Időpontot megelőző legfeljebb 24 órával az Időpontot új Időpontra módosítsa.

8. Amennyiben a befoglalt Időpontban a Résztvevő nem jelenik meg a Szolgáltató által alkalmazott előzetesen auditált rendszeren, 10 perc eredménytelen várakozást követően az Időpontot meghiúsultnak kell tekinteni, és a Szolgáltató tájékoztatja a Résztvevőket az Időpont meghiúsulásáról. Ilyen esetben a Felhasználó jogosult többlet Szolgáltatási díj megfizetése ellenében a Résztvevő számára új Időpontot igényelni.

9. Amennyiben az Időpont bármely Résztvevő tekintetében meghiúsul, és új Időpont foglalására külön Szolgáltatási díj megfizetésével sem kerül sor a VII.2. pont szerinti határidőben, úgy a Cégügy a Felhasználó érdekkörében felmerülő okból meghiúsult, és ugyanazon Cégügy újbóli igénybevételére csak új Megrendelés és új, kedvezményes Szolgáltatási díj megfizetésével lehetséges. A Szolgáltató a Cégügy meghiúsulásától számított 30 napon túl kedvezményt nem biztosít a Szolgáltatási díjra.

VIII. Regisztráció

1. A Szolgáltatásokat kizárólag Regisztráció alapján lehet igénybe venni. A Regisztráció kifejezetten elérhető a Honlap nyitó oldalán található menüből a Szolgáltatás megrendelését megelőzően, vagy a Szolgáltatás megrendelés folyamata során elérhető Regisztrációs folyamattal.

2. A Regisztráció során a IV.9.2. pont szerinti Cégügy ellátása érdekében regisztrál a Felhasználó. A Regisztráció díjmentes a Felhasználók részére.

3. A Regisztráció során a Felhasználó több, különböző adatot ad meg a Szolgáltató részére. Regisztrálni lehetséges e-mail cím és teljes név megadásával. Önmagában a Regisztrációs adatok megadása nem elegendő a Szolgáltatások igénybe vételéhez, minden egyes Cégügyhöz szükséges lehet további Adat megadása, melyet a Szolgáltató kifejezetten előír.

4. A Regisztrációval a Felhasználó felhasználói Fiókot hoz létre, melynek segítségével kényelmesen tudja megadni az egyes Cégügyekre vonatkozó adatokat, rendelhet meg és kezelhet Szolgáltatásokat, állíthatja be a fizetési információkat, illetve kommunikálhat a Szolgáltatóval.

5. Minden egyes Fiókhoz egyedi e-mail cím és a Felhasználó választása szerinti jelszó tartozik. A jelszó legalább 6 karakterből áll, mely kis és nagybetűket tartalmaz, valamint legalább egy számot. Speciális karakterek használata kizárt.

6. A Felhasználó a Fiókhoz történő belépéshez szükséges azonosítást a Fiókhoz tartozó egyedi e-mail cím és jelszó megadásával végzi el. A jelszó utólag módosítható. A Regisztrációval és/vagy Megrendeléssel a Felhasználó elfogadja és megerősíti a jelen ÁSZF-et. Amennyiben a Felhasználó a Fiókhoz tartozó jelszót elfelejti, úgy a Szolgáltató biztosítja, hogy a Felhasználó egyéb adatának ellenőrzése mellett a Felhasználó új jelszót kérjen.

7. A Szolgáltató a Regisztráció befejezésével a Regisztráció megtörténtéről a Felhasználó részére visszaigazoló e-mailt küld, mely tartalmazza a Felhasználó által megadott adatokat, felhasználó nevet és jelszót, valamint azt a megerősítő kódot, amellyel a Fiókot aktiválhatja.

8. A Felhasználó a Fiók aktiválását követően tudja a Fiókot használni.

9. A Felhasználói e-mail cím és jelszó olyan adat, melyet a Felhasználó köteles megőrizni, és kizárni harmadik személyek jogosulatlan hozzáférését. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Felhasználó regisztrációja alatt, avagy Felhasználó adataival olyan megrendelések kerülnek rögzítésre, melyek jogellenesek, avagy a Szolgáltató rendes üzletmenetét akadályozza vagy gátolja, úgy a Regisztrációt törölje, a Megrendelés teljesítését pedig visszautasítsa.

10. A Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémákért, hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a téves vagy hiányos Adatok miatt az egyes Szolgáltatások szerződésszerű teljesítése elmaradhat, vagy meghiúsulhat, melyért a felelősséggel tartozik.

11. A Szolgáltató jogosult a Regisztráció megtagadására, a Regisztráció felfüggesztésére, vagy a Regisztráció törlésére, amennyiben a Felhasználó jogellenesen, vagy a jelen ÁSZF-fel ellentétes módon vagy célból használja a Honlapot.

IX. Megrendelés, szolgáltatások igénybe vétele

1. A Szolgáltatások igénybevételéhez érvényes Fiók szükséges.

2. A Szolgáltatások eredményes és sikeres igénybevételéhez Technikai feltételeket teljesítenie kell a Résztvevőnek. A Technikai feltételeket az ÁSZF 1. sz. Melléklete tartalmazza. A Technikai feltételeket a Szolgáltatás során kell teljesíteni. A Technikai feltételek nem, vagy nem maradéktalan teljesítése a Felhasználó érdekkörébe tartozó oknak minősül, és a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás megtagadására.

3. Az egyes Szolgáltatások leírását és kapcsolódó díjszabást a jelen ÁSZF 2. sz. Melléklete tartalmazza.

4. A Szolgáltatásokat kizárólag egyszerűsített cégeljárásban lehetséges igénybe venni, melyet a Ctv. 48.§. szakasza szabályoz.

5. Az eredményes Szolgáltatás igénybevételéhez a Cégügy valamennyi Résztvevőjének közreműködése szükséges. A Felhasználó felelős a Résztvevők közreműködéséért.

6.Szolgáltatás megrendelés:

6.1. A Felhasználó kiválasztja az általa igénybe venni kívánt Szolgáltatást.

6.2. A Felhasználó nyilatkozik, hogy a Felhasználó és a Résztvevő rendelkezik vagy teljesíti az Időpontra a TF által előírtakat.

6.3. A Szolgáltatás kiválasztását követően az adott Szolgáltatásra vonatkozó, kockázatokat, felelősséget és szavatossági nyilatkozatokat tartalmazó nyilatkozatot (a továbbiakban „Nyilatkozat”) kell a Felhasználónak tennie, annak érdekében, hogy a Szolgáltatás teljesítése egyszerű, gyors és sikeres legyen. A Nyilatkozat a jelen ÁSZF része, mely megtalálható az ÁSZF 4. sz. mellékletében. A Nyilatkozatok alapján a Felhasználó és a Résztvevő köteles nyilatkozni, hogy a Nyilatkozatokba foglalt állítások az akaratával egyezőek e. A Nyilatkozatok tartalmaznak általános, valamennyi Cégügyben alkalmazandó nyilatkozatot, míg Korlátolt Felelősségű Társaság vagy a Betéti Társaságra vonatkozó nyilatkozatok az érintett cégtípusra vonatkoznak, továbbá a Nyilatkozatok egyes Szolgáltatások esetében is eltérhetnek.

6.4. A Nyilatkozatok valóság és megfelelőségi nyilatkozatok, valamint a Cég társasági szerződésének rendelkezéseire vonatkozó nyilatkozatok. Amennyiben valamely nyilatkozat nem egyértelmű, vagy bizonytalanságot eredményez, úgy vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

6.5. Egyes a társasági szerződés rendelkezéseire vonatkozó nyilatkozatokat a Felhasználó jogosult megváltoztatni díj ellenében.

6.6.  Az általános Nyilatkozatok biztosítják, hogy Ön rendelkezik a Szolgáltatás nyújtásához és igénybevételéhez szükséges TF-fel, továbbá a Szolgáltatással érintett Cég állapotára, működésére, társasági jogi helyzetére vonatkoznak. A Nyilatkozatok elfogadása a Megrendelés során történik.

6.7. A Nyilatkozatok elfogadását követően a Szolgáltatásra vonatkozó Adatokat szükséges megadni. Az adatbevitel pontossága a Szolgáltatás igénybevételének lényeges kérdése, ezért kérjük, hogy a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében pontos Adatokat adjon meg. Az Adatok esetében minden esetben kérjük, hogy a Cégjegyzék adatait, illetve személyes adatok esetében az okmányok adatát, lakcím, székhely adatoknál a tulajdoni lapon feljegyzett adatokat használja.

       6.8. Általában a Felhasználó és a Résztvevő nem ugyanaz a személy, ezért előfordulhat, hogy valamely Személyes adat nem ismert a Felhasználó előtt, mert több Résztvevője van a Cégügynek. A Cégügy további Résztvevői esetében a Résztvevő e-mail címének megadásával a Cégügybe a Résztvevő behívható. A behívást követően a Résztvevő a megadja az adatait a Szolgáltatónak, illetve jogosult dokumentumokat feltölteni, valamint a Szolgáltatóval az E-Cég rendszerén belül kommunikálhat. A Résztvevők személyes adatai más Résztvevők előtt nem nyilvánosak. A behívás kizárólag a Szolgáltatási díj megfizetését követően lehetséges. A Résztvevő a Felhasználó által megadott e-mail címre megkapja a Cégügyhöz kapcsolódó linket, melynek megnyitásával kapcsolódhat a Cégügyhöz, és a rá vonatkozó Személyes Adatokat megadhatja, Időpontot foglalhat.

6.9. A Felhasználó felelőssége, hogy megfelelő e-mail címet adjon meg a Résztvevő behívásához.

6.10. A Résztvevő nem minősül Szerződő félnek, és nem is minősül regisztrált Felhasználónak, ennek alapján kizárólag adatok megadására, dokumentum feltöltésre és az Időpontfoglalására jogosult.

6.11. A Szolgáltató a Megrendelés folyamata alatt jelzi, hogy mely Adatok megadása kötelező, és mely adatok megadása opcionális. Kötelező Adat megadásának hiányában a Megrendelés nem véglegesíthető és nem adható le a Szolgáltató felé.

6.12. Kötelező Adat a Résztvevők személyes adata valamint a Céget érintő új, vagy megváltozott Cégjegyzék adat.

6.13. A Felhasználó a Megrendelés folyamatát félbeszakíthatja, és a Cégügyhöz kapcsolódó Adatokat a Fiókban elmentheti, így a Megrendelés folyamata bármikor a későbbiekben is folytatható.

6.14. A PA folyamatra kizárólag akkor kerül sor, amennyiben valamennyi Résztvevő foglalt Időpontot.

6.15. A Cégügyre vonatkozó árak a Szolgáltatások mellett feltüntetésre kerülnek. Az Szolgáltatási díjakat a jelen ÁSZF 5. sz. melléklete tartalmazza.

6.16. A Cégügy Megrendelés utolsó fázisában a Megrendelésre vonatkozó végleges, fizetési kötelezettséget létrehozó nyilatkozatot megelőzően a Felhasználó áttekintheti a Megrendelését, és bármely hibás, téves, vagy hiányzó Adatot pótolhat, továbbá egyértelmű, összegszerű és összefoglaló tájékoztatást kap az ügyben felmerülő Szolgáltatási díjakról és kapcsolódó Költségekről (a továbbiakban „Költségösszesítő”).

6.17. A Felhasználó az Adatok és Költségösszesítő áttekintését követően leadhatja Megrendelését. A Megrendelés leadása „Megrendelem” gombra történő klikkeléssel történik. A Megrendelés leadásával a Felhasználónak fizetési kötelezettsége keletkezik a Szolgáltatási díj és Költségek megfizetése tárgyában. Utólag a Megrendelés nem módosítható.

6.18. A Megrendelés leadása esetén a Felhasználót fizetési kötelezettség terheli. A fizetési kötelezettséget a jelen ÁSZF VII. fejezetében meghatározottak szerint bankkártyás utalással és banki előre utalással is teljesíti a Felhasználó a Szolgáltató részére.

6.19. A Megrendelés leadásáról a Felhasználó Visszaigazoló e-mailt kap. Amennyiben a Felhasználó a Bankkártyás fizetést választotta a fizetés teljesülését követően elérhetővé válik számára az IFR. Amennyiben a Felhasználó a Banki előre utalás fizetési módot választott, a Megrendelés Visszaigazolása tartalmazza fizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó adatokat és információkat is. A Banki előre utalás választása esetén az IFR kizárólag a fizetés teljesülését követő legkésőbb 3 banki napon belül válik elérhetővé a Felhasználó részére.

6.20. Amennyiben a fizetési kötelezettség nem, vagy nem maradéktalanul került teljesítésre, úgy a Felhasználó által elmentett adatok a Fiókban továbbra is elérhetőek lesznek. Amennyiben nem, vagy nem maradéktalanul került teljesítésre a fizetési kötelezettség, az sikertelen fizetésnek minősül. A sikertelen fizetésről a Felhasználó e-mail értesítést kap.

6.21. A nem maradéktalan fizetés nem jogosítja a Felhasználót arra, hogy a Szolgáltatótól részteljesítést követeljen. A Szolgáltató a nem maradéktalan teljesítés esetén a teljesítést jogosult megtagadni a fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítéséig.

6.22. A Szolgáltatási díj és költségek megfizetése esetén a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót az Időpont foglalás lehetőségéről, és hozzáférést enged az IFR-hez. A Felhasználó jogosult lesz a Résztvevők e-mail címeinek megadásával behívni a Résztvevőket a Cégügybe, annak IFR-éhez és Résztvevőre vonatkozó adatbeviteli oldalához.

6.23.  A Szolgáltató a Cégügyhöz kapcsolódó költségeket megfizeti az illetékes Cégbíróság és Igazságügyi Minisztérium felé. A Magyar Államkincstár e-mailen megküldi az elektronikusan hitelesített befizetési igazolásokat a Cégügyre vonatkozóan.

6.24. A Felhasználó köteles a Megrendelést követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató részére megküldeni elektronikus úton minden olyan igazolást, amely a Cégadat bejegyzése alapjául szolgál (pl. tulajdoni lap, székhelyhasználati igazolás, külföldi cég iratai stb.).

6.25. A Résztvevők a VII. fejezetben kifejtettek szerint Időpontot foglalnak.

6.26. Az Időpontok során a Szolgáltató a Résztvevőkkel lefolytatja a Pénzmosási azonosítást.

6.27. Az utolsó Időpontot követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató megküldi a Résztvevők részére a Cégügyhöz kapcsolódó Jogi dokumentációt, és tájékoztatást az elektronikus aláírási folyamatra vonatkozóan. A Jogi dokumentációt a Szolgáltató „.pdf” fájlformátumban küldi meg a Résztvevők részére

6.28. Amennyiben a Felhasználó, vagy bármely Résztvevő a Személyes adataiban vagy a Cég adataiban a Szolgáltatás tárgyától eltérő, hibás, hiányos vagy félrevezető adatot észlel a jogi dokumentációban, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót.

6.29. A Szolgáltató a Szolgáltatás tárgyától eltérő, hibás, hiányos vagy félrevezető adatról történt tájékoztatást követően megvizsgálja a Résztvevő jelzését, szükség esetén felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval és az érintett Résztvevővel és megállapítja az eltérés vagy hiány megalapozottságát, és annak okát.

6.29.1. Amennyiben az eltérés oka a Résztvevő érdekkörében felmerülő okra, vagy olyan körülményre vezethető vissza, amely körülményről a Résztvevő nem tájékoztatta a Szolgáltatót korábbiakban, úgy a Szolgáltató csak Többlet Szolgáltatási díj ellenében javítja az eltérést a Felhasználó egyértelmű kérésére. Az előzőekről a Résztvevőket a Szolgáltató tájékoztatja. Amennyiben a javításra vonatkozó külön Szolgáltatási díjat megfizeti a Felhasználó, úgy a Szolgáltató 3 munkanapon belül javítja a hibát, és a hibás Jogi dokumentumot vagy döntése szerint az összes Jogi dokumentumot ismételten megküldi a Résztvevőknek az elektronikus aláírás érdekében.

6.29.2. Amennyiben az eltérés oka a Szolgáltató hibás teljesítésére vezethető vissza, úgy a Szolgáltató 3 munkanapon belül javítja a hibás Jogi dokumentumot és erről tájékoztatja a Résztvevőket majd a javított Jogi dokumentumot vagy döntése szerint az összes Jogi dokumentumot ismételten megküldi a Résztvevőknek az elektronikus aláírás érdekében.

6.29.3.    A hibajavítási eljárásban a Résztvevők kötelesek együttműködni. Az együttműködés hiánya a Felhasználó érdekkörében felmerülő oknak minősül, és a Szolgáltató jogosult megtagadni a további teljesítést.

6.30. A Résztvevők a jogi dokumentáció rendelkezésre állásáról szóló értesítést követő 3 munkanapon belül rendelkezésre bocsátják a Szolgáltató részére az általuk, a saját Ügyfélkapujuk felhasználásával és az AVDH szolgáltatás igénybevételével aláírt Jogi dokumentumokat. Előfordulhat, hogy egyes jogi dokumentumokat valamennyi, míg más dokumentumokat csak egyes, vagy több Résztvevő köteles aláírni az eredményes Cégügy érdekében.

6.31. A Jogi dokumentum aláírása alatt nem egy konkrét jogi dokumentumnak több Résztvevő általi elektronikus aláírását kell érteni. A Jogi dokumentumok aláírására külön Jogi dokumentumokban kerül sor, azaz egy konkrét Jogi dokumentum valamennyi Résztvevő által aláírása akkor érvényes, ha a Résztvevők külön-külön „.pdf” dokumentumokat ellátják elektronikus aláírásukkal.

6.32. A Résztvevők által elektronikusan aláírt Jogi dokumentáció hiánytalan megérkezését követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató megvizsgálja a Jogi dokumentáció és a Résztvevők elektronikus aláírásai hiánytalanságát, megfelelőségét és szabályszerűségét.

6.32.1. Amennyiben a Jogi dokumentáció hiánytalan és szabályszerűen aláírásra került, úgy a Szolgáltató folytatja az eljárást, a Szolgáltató is elhelyezi az elektronikus aláírását a Jogi dokumentáción és megküldi a Résztvevők részére. A Szolgáltató határidőn belül elkészíti a Cégbíróság felé benyújtandó kérelmet és E-aktát, majd megküldi az illetékes Cégbíróság felé, melyről tájékoztatja a Résztvevőket.

6.32.2. Amennyiben a Jogi dokumentáció hiányos, sérült, vagy a Résztvevő aláírása nem megfelelő, nem érvényes, nem sérthetetlen, azaz nem felel meg az irányadó jogszabályoknak vagy a Cég társasági szerződésének stb., úgy a Szolgáltató a Felhasználó értesítése és az aláírandó Jogi dokumentum ismételt megküldése mellett felhívja a Résztvevőt az elektronikus aláírás megismétlésére 3 munkanapon belül. Amennyiben a Résztvevő a felhívásnak nem, hiányosan vagy hibásan tesz eleget, az a Felhasználó érdekkörében felmerülő olyan oknak minősül, amely a Szolgáltatás teljesítésének akadályát képezi, és a Szolgáltató a további teljesítést megtagadhatja vagy többlet Szolgáltatási díj fizetéséhez kötheti a Szolgáltatás folytatását.

6.33. A Szolgáltató a Cégbíróság Cégügyben hozott határozatát az átvételt követő 3 munkanapon belül megküldi a Felhasználó részére.

6.34. Amennyiben a Cégbíróság hiánypótlást rendel el a Cégügyben, úgy a Szolgáltató a hiánypótlási felhívást megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy a hiánypótlás oka a Szolgáltató vagy valamely Résztvevő érdekkörében felmerülő okra vezethető e vissza:

6.34.1. Amennyiben a hiánypótlás oka a Résztvevő érdekkörében felmerülő okra, vagy olyan körülményre vezethető vissza, amely körülményről a Résztvevő nem tájékoztatta a Szolgáltatót korábbiakban, úgy a Szolgáltató csak Többlet Szolgáltatási díj ellenében készíti el a hiánypótlást, és/vagy az ahhoz szükséges Jogi dokumentumot, és folytatja le a VI.6.31. pont szerinti eljárást. Az előzőekről a Felhasználót és az érintett Résztvevőt a Szolgáltató tájékoztatja. Amennyiben a hiánypótlásra vonatkozó többlet Szolgáltatási díjat megfizeti a Felhasználó, úgy a Szolgáltató 3 munkanapon belül elkészíti a hiánypótlást, és hiánypótlás alapját képező Jogi dokumentumot vagy döntése szerint az összes Jogi dokumentumot ismételten megküldi a Résztvevőknek az elektronikus aláírás érdekében.

6.34.2 Amennyiben a hiánypótlás oka a Szolgáltató hibás teljesítésére vezethető vissza, úgy a Szolgáltató 3 munkanapon belül javítja a hibás Jogi dokumentumot és erről tájékoztatja a Felhasználót és az érintett Résztvevőt, majd a javított jogi dokumentumot vagy döntése szerint az összes Jogi dokumentumot ismételten megküldi a Résztvevőknek az elektronikus aláírás érdekében.

6.35. A hiánypótlási eljárásban a Felhasználó és Résztvevő köteles együttműködni. Az együttműködés hiánya a Felhasználó érdekkörében felmerülő oknak minősül, és a Szolgáltató jogosult megtagadni a további teljesítést.

6.36. A Cégügyben hozott Cégbírósági Bejegyző végzést, vagy Változást bejegyző végzését, a benyújtott E-aktát, valamint E-Tértivevényt a Szolgáltató az átvételt követő 3 munkanapon belül megküldi a Felhasználó részére.

6.37. A Felhasználó köteles Bejegyző végzést, vagy Változást bejegyző végzést, illetve a benyújtott E-aktát és annak teljes tartalmát a megküldést követő 3 munkanapon belül részletesen, tételesen és teljeskörűen áttekinteni, és amennyiben bármely, a Megrendeléstől történő eltérést tapasztal, úgy azt köteles jelezni a Szolgáltató részére. Az eltérés kapcsán a 6.29. pont szerinti eljárást kell lefolytatni.

X. Árak és fizetési feltételek

1. Az ÁSZF szerinti Szolgáltatások igénybe vétele díjfizetés és amennyiben a Cégügy jellege alapján ez kötelező, Költségtérítés ellenében történik.

2. Az egyes Szolgáltatásokra vonatkozó Szolgáltatási díjakat, Költségtérítést a jelen ÁSZF 5. számú melléklete tartalmazza.

3. A Felhasználó a Szolgáltatás Megrendelése során az általa kiválasztott Cégügyre vonatkozó Díjakra részletes és teljeskörű tájékoztatást kap. A Felhasználó a Megrendelés leadásával a Cégügyre vonatkozó fizetési kötelezettséget és annak mértékét elfogadja és vállalja annak megfizetését, ideértve az esetleges szerződésszegéséből eredő Szolgáltatási díjak megfizetését is.

4. A Megrendelés során a Felhasználó az általa kiválasztott Szolgáltatásokra vonatkozó Szolgáltatási Díjakról egyértelmű tájékoztatást kap az érintett Szolgáltatás kiválasztását megelőzően. A Megrendelés utolsó fázisában a Felhasználó tételesen megvizsgálhatja az általa kiválasztott Szolgáltatásokhoz kapcsolódó Díjtételeket és Költségtérítést.

5. A Megrendelés leadása fizetési kötelezettséget keletkeztet.

6. A Felhasználó a fizetési kötelezettséget banki előre utalással vagy bankkártyás fizetés útján teljesítheti.

7. Bankkártyás fizetés: A Megrendelés leadása után a Honlap átirányítja a Felhasználót a Banki oldalra, ahol teljesítheti a fizetési kötelezettségét.

7.1. A Honlap az OTP SimplePay fizetési rendszert használja. A SimplePay fizetési rendszerről bővebb információkat a https://simplepay.hu/vasarloknak/ oldalon találhat.

7.2. Bankkártyás fizetés során az alábbi bankkártyákkal tud fizetni: VISA, VISA Electron,  Mastercard,  Maestro, American Express. A bankkártyák köre az OTP SimplePay döntésétől függően időről időre változhat.

7.3. A Honlap kártyaadatokat nem gyűjt.

7.4. A Honlap személyes adatokat nem ad át a fizetési szolgáltatónak.

8. Banki előreutalás: A Felhasználó a fizetési kötelezettséget banki előre utalás útján is teljesítheti.

8.1. Banki előre utalás választása esetén a Felhasználó a Megrendelés leadását követően a Megrendelésről Visszaigazoló e-mailt kap, mely tartalmazza a fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat és információkat.

9. A Felhasználó nem jogosult a Szolgáltató szerződésszegése esetén bármely Szolgáltatási díj vagy Költség összegének visszatartására.

10. A Felhasználó nem jogosult a Szolgáltató követelésével szemben beszámítással élni.

11. Amennyiben a fizetési kötelezettség nem, vagy nem maradéktalanul került teljesítésre, úgy a Felhasználó által elmentett adatok a Fiókban továbbra is elérhetőek lesznek. Amennyiben nem, vagy nem maradéktalanul került teljesítésre a fizetési kötelezettség, az sikertelen fizetésnek minősül. A sikertelen fizetésről a Felhasználó e-mail értesítést kap.

12. Valamely Díj vagy Költség akkor tekinthető megfizetettnek, ha az a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.

13. A Szolgáltató a fizetési kötelezettség teljesítéséről Számlát állít ki a Felhasználó részére. A Számla a vonatkozó adótörvények szerinti adattartalommal kerül kiállításra.

14. A Számla minden esetben E-Számla.

15. A Felhasználó kifejezetten nyilatkozik, hogy az E-Számlát a hatályos jogszabályok szerint képes befogadni, tárolni valamint megőrizni.

 16. A Szolgáltató a Számlát minden esetben a Cég vagy a Felhasználó nevére állítja ki, függetlenül attól, hogy a Fizetési kötelezettséget ki teljesítette. Amennyiben a Cég a megrendelés időpontjában még nem létezik, úgy a Szolgáltató a számlát a Felhasználó által megadott számlázási adatoknak megfelelően állítja ki. A fizetési kötelezettséget teljesítő személy minden esetben a Cég teljesítési segédje, aki vagy amely felhatalmazással rendelkezik a jelen ÁSZF szerinti Fizetési kötelezettségek Cég vagy a Felhasználó nevében történő teljesítésére. A Cég és a Fizetési kötelezettséget teljesítő teljesítési segéd egymás közötti viszonya az ÁSZF szerinti jogviszonyra nem terjed ki, és azt nem is befolyásolja.

17. Amennyiben a Felhasználónak Többlet Szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy azt a Szolgáltató felhívására köteles megfizetni.

18. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely okból a fizetési kötelezettség nem, vagy nem maradéktalan teljesítése esetén a Szolgáltatás teljesítése a Szolgáltató részéről megkezdésre kerül, avagy a Szolgáltatás nyújtása során a Felhasználónak Többlet Szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezik, a Szolgáltató jogosult jogkövetkezmények nélkül a Szolgáltatás nyújtását a fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítéséig felfüggeszteni a Felhasználó egyidejű értesítése mellett. A Szolgáltató a teljesítés felfüggesztéséből eredő károkért felelősséget nem vállal.

19. A Szolgáltatásra megfizetett Díjakat a Felhasználó nem jogosult visszakövetelni, amennyiben a teljesítés elmaradása a Felhasználó érdekkörében felmerült okra vezethető vissza.

20. A jelen ÁSZF szerinti követelések a teljesítést követő 1 év után elévülnek.

21. A Szolgáltató felszólítása a követelés elévülését megszakítja.

XI. Egyedi szerződés megszűnése, szerződésszegés

       1. Az ÁSZF hatálya nem szűnik meg az Egyedi szerződés megszűnésével.

       2. Az ÁSZF hatálya a Fiók törlésével szűnik meg, kivéve, ha a Felhasználónak fizetési kötelezettsége áll fenn a Szolgáltatóval szemben, ebben az esetben az ÁSZF a fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítésével szűnik meg.

       3.  Nem szűnik meg az ÁSZF XII-XV. fejezeteinek hatálya a Fiók törlésével.

       4. Az Egyedi Szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése nem érinti a Feleknek az Egyedi Szerződés megszűnése előtt teljesített fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos, illetve az Egyedi Szerződés megszűnése után esetlegesen még fennmaradó kötelezettségeit.

       5. Az Egyedi Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a már megfizetett Szolgáltatási díj nem jár vissza a Felhasználónak.

       6. Rendes Felmondás

6.1. Az Egyedi Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

6.2. A Fiók törlésére és ezzel az ÁSZF megszüntetésére lehetősége van a Felhasználónak, azzal, hogy tudomásul veszi, hogy a Fiók nélkül a Szolgáltatások nem vehetőek igénybe, és a befizetett díjak visszatérítésére nem kerül sor.

       7. Azonnali hatályú felmondás: Bármelyik Fél jogosult a másik Fél szerződésszegése esetén az Egyedi Szerződést és/vagy az ÁSZF-et azonnali hatályú felmondással megszüntetni.

       8. Felhasználó részéről azonnali hatályú felmondás

8.1. Az azonnali hatályú felmondás előtt a Felhasználó köteles a Szolgáltatót a szerződésszegés orvoslására, legalább 8 napos póthatáridő tűzésével felhívni.

8.2. Amennyiben a Szolgáltató póthatáridőt elmulasztja, úgy köteles a Felhasználó részére az addig befizetett Szolgáltatási díjak visszafizetésére.

       9. Szolgáltató részéről azonnali hatályú felmondás:

9.1. A Felhasználó a Honlapot a jelen ÁSZF céljáról eltérő célra kívánja használni, vagy használja;

9.2.  A Felhasználó a Honlapot jogszabállyal ellentétes célra kívánja használni, vagy használja;

9.3. A Felhasználó tevékenysége az Eker. tv. rendelkezéseibe ütközik;

9.4. A Felhasználó a Szolgáltatás nyújtása során – bármely esetleges fizetési kötelezettség teljesítését veszélyeztetve – csőd-, felszámolás vagy végelszámolás hatálya alá kerül;

9.5. A Felhasználó vagy Résztvevő akadályozza a Cégügy eredményes befejezését, és a Szolgáltatás teljesítését;

9.6. A Felhasználó fizetési kötelezettségét nem, vagy nem maradéktalanul teljesíti, és felhívás ellenére sem tesz eleget a fizetési kötelezettségnek;

9.7. A Felhasználóval vagy Résztvevővel szemben pénzmosás gyanúja merül fel és emiatt a Szolgáltatás teljesítését meg kell tagadni;

9.8. A Felhasználó nem hoz döntést valamely, a Szolgáltatással összefüggésben felmerült kérdésben, Szolgáltató felé utasítást nem ad, a Szolgáltatás teljesítését gátolja, késlelteti vagy akadályozza;

9.9.  A Felhasználó valamely kár bekövetkezésére hívta fel a Szolgáltató figyelmét a Szolgáltatás elmaradása, hibás, vagy késedelmes teljesítése esetére, és a Szolgáltató az ilyen lehetséges kárra figyelemmel nem vállalja a Szolgáltatás nyújtását;

XII. Felelősség

       1. A Szolgáltató felelőssége kétirányú. A Szolgáltató a Cégügy kapcsán ügyvédi tevékenységet lát el, míg a Honlap fenntartása és üzemeltetése az Eker.tv hatálya alá tartozik.

       2. Az Eker.tv. hatálya alá tartozó Szolgáltatói felelősség:

2.1. A Szolgáltató a Honlap használatából eredő károkért fennálló felelősségét kizárja. A felelősségkorlátozás kiterjed a kár valamennyi Ptk. szerinti fajtájára és elemére.

2.2. A Szolgáltató semmilyen mértékben és módon nem felelős az olyan károkért, amelyeket a Felhasználó részben-, vagy egészben okozott, vagy érdekkörébe tartozik, vagy azt megelőzhette volna.

2.3. A Felhasználó a Honlapot saját felelősségére látogatja és használja.

2.4. A Honlapon technikai pontatlanságok és nyomdai hibák előfordulhatnak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a mindenkor megjelenő tartalmat bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse.

2.5. A Felhasználó köteles a Honlap nyilvánvaló hibáit, eltéréseit a Szolgáltató részére haladéktalanul jelezni. A Felhasználó nem hivatkozhat a Honlap valamely hibájára, ha azt egyébként ismerte (különösen, de nem kizárólagosan, ha pl. látta, elfogadta, vagy a folyamatokban megjelent képernyőjén a hiba).

2.6. Honlap látogatásakor – a rákapcsolódással, tallózással, illetve letöltéssel kapcsolatban, közvetlenül, illetve közvetetten vagy véletlenszerűen – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a Honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem a Szolgáltatót sem a Honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő Feleket nem terheli.

2.7. A Honlapon található linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat a Felhasználó, azonban a Szolgáltató nem szavatolja ezen honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha Ön a Honlapon esetlegesen szereplő hivatkozással jutott oda.

2.8. A Szolgáltató nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a Honlaphoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt. Ezen felül a Szolgáltató nem vállal semmiféle felelősséget a Honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az internet szolgáltatás megfelelő működéséből, hackertámadások, vagy más rendellenes/jogellenes tevékenységekből vagy más hasonló okból keletkező közvetlen, vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, vagy a Honlapon található, vagy azon keresztül elérhető információk pontosságáért, naprakészségéért.

2.9. A Szolgáltató az Eker.tv. hatálya alatt, mint alkalmazásszolgáltató jár el.

       3. Ügyvédi tevékenységgel összefüggő Szolgáltatói felelősség:

3.1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-fel és Egyedi szerződéssel összefüggésben felmerülő kártérítési felelősségét a mindenkor érvényben lévő felelősségbiztosítása legfelső összegében maximalizálja és egyúttal korlátozza. A Felelősségbiztosítás mértéke 13.000.000,- Ft. A Felhasználó a felelősségkorlátozó rendelkezést kifejezetten tudomásul veszi.

3.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki az olyan károkra, amely kár esetében a Felhasználó a Szolgáltató figyelmét a Megrendelés leadását megelőzően kifejezetten nem hívta fel a figyelmet:

3.2.1. kár bekövetkezésének lehetőségére;

3.2.2. Szolgáltatás hibás teljesítése, késedelme, vagy elmaradása és ezzel összefüggésben felmerülő kár közötti összefüggésre (ok-okozati összefüggés);

3.2.3. a lehetséges kár mértékének hozzávetőleges (+-10% mértékkel eltérve a kár konkrét összegétől) megjelölésére (összegszerűség);

3.3. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a Felhasználó jogellenes tevékenységéből eredő vagy azzal összefüggő bármely mértékű kárra.

3.4. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki az olyan adatok, információk stb. elírásából, számítási hibájából, eredő károkra, melyeket a Felhasználó a kár bekövetkezése előtt megismerhetett, és javíthatott, vagy a Szolgáltatóval javíttathatott volna.

3.5. A Szolgáltató, mint ügyvédi iroda tagjai vagy vezető tisztségviselői személyes vagyonukkal nem felelnek a jelen ÁSZF vagy Egyedi szerződés nem, hibás, vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért.

       4. Felhasználó felelőssége

4.1. Felhasználó felelős a 5. sz. mellékletben meghatározott Díjak és Költségtérítés megfizetéséért.

4.2. A Felhasználó felelős az általa Résztvevőként behívott személyek magatartásáért, mulasztásért.

4.3. A Felhasználó felelős az általa, vagy a Résztvevő által, vagy a Résztvevőre visszavezethető, érdekkörében felmerülő szerződésszegésért és a szerződésszegés következményéért.

XIII. Adatvédelem

       1. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót és a Résztvevőket, hogy a jelen ÁSZF-fel összefüggésben felmerült valamennyi adatkezelési tevékenységre a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének szabályai, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

      2. A Szolgáltató a jelen ÁSZF 6. sz. mellékletébe foglalt adatkezelési tájékoztatóval tájékoztatja a Felhasználót és Résztvevőket az általa folytatott ügyvédi megbízásra vonatkozó adatkezelési tevékenységről, valamint az üzleti megkeresés lehetőségéről jogszabályváltozás, vagy jelentős piaci változás esetén és az ezzel összefüggő adatkezelésről.

      3. Üzleti megkeresés kizárólag abban az esetben lehetséges, ha ahhoz a Felhasználó hozzájárult.

       4. A kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó Adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhetőek a http://e-ceg/adatvedelem oldalon keresztül.

XIV. Titoktartás, szerzői jog, védjegy

       1. A Szolgáltató teljeskörű, kivétel nélküli titoktartásra köteles az Üt. rendelkezéseinek megfelelően. Titoktartás alól kizárólag a Felhasználó, írásban és előzetesen adhat felmentést a titok pontos megjelölésével egyidejűleg, valamint a titok felhasználási (nyilvánosságra hozatal, átadás, hozzáférhetővé tétel) körének meghatározásával. A Szolgáltató az előzőek szerint meghatározottakon túlmenően nem jogosult a Felhasználó részéről átadott, vagy a Szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik személyek részére átadni, hozzáférhetővé tenni.

       2. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF teljesítéséhez bevont alvállalkozók, megbízottak és munkavállalók részére a Szolgáltatás teljesítésére vonatkozó valamennyi adat, információ és dokumentum átadására, azzal, hogy a megjelölt személyekkel szemben érvényesíti a jelen ÁSZF szerinti titoktartási kötelezettségeket.

       3. A Szolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályok szerint és keretei között köteles hatósági adatszolgáltatásra.

       4. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás tekintetében üzleti információnak minősül minden üzleti (gazdasági, pénzügyi, jogi, üzletviteli, munkaügyi stb.) vagy technikai  adat, tény, körülmény, információ függetlenül attól, hogy bármilyen adathordozón rögzítve van-e, mely a közlő Fél (valamint anya és leányvállalatai, beszállítói és ügyfelei) üzleti tevékenységére vonatkozik, beleértve többek között a felszereléseket, szoftvert, dizájnt, mintákat, technológiát, technikai dokumentációt, termék vagy szolgáltatás specifikációt vagy stratégiát, marketing terveket, árazási információt, pénzügyi információt, a meglévő, korábbi vagy lehetséges beszállítókra, ügyfelekre, szerződésekre és termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó információt, korábbi vagy lehetséges, vagy jelenlegi alvállalkozókra vonatkozó információt, a találmányt, ki nem adott szoftver alkalmazást, módszereket és egyéb know-how-t, rajzot, fényképet, modellt, mintadarabot, szerzői jogi művet, valamint a dizájn és teljesítmény előírásokat, termelési volument, és gyártási ütemtervet stb (a továbbiakban Üzleti információ).

       5. A Felhasználó köteles a XIV.4. pont szerinti Üzleti információt megőrizni és titokban tartani, azt harmadik személy részére nem adja ki, nem teszi elérhetővé vagy hozzáférhetővé.

       6. A Felek kötelezik magukat, hogy a másik Féllel szembeni sérelmeiket, panaszaikat, kifogásaikat nem teszik nyilvánossá, nem közlik harmadik személyekkel, azt titokban tartják.

       7. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató által a Szolgáltatással összefüggésben készített okiratok (szerződések, beadványok, tanulmányok, vélemények, állásfoglalások stb.) tartalma szerzői jogi védelem alatt áll (ide nem értve a jogszabályokat, vagy egyéni, eredeti jellegű teljesítménynek nem minősülő adatokat, információkat), melyek felhasználási jogait a Szolgáltató kizárólagosan hasznosítja és gyakorolja.

       8. A Felek nem jogosultak egymás védjegyeinek, logóinak, kereskedelmi neveik felhasználására.

       9. A jelen ÁSZF, a Honlap és a Honlapon található, elérhető, megismerhető valamennyi és bármely adata, információja, nyilatkozata, szövegezése, képi-, mozgókép-, hang-, grafikai megjelenése a szerzői jog hatálya alá tartozik, és a törvény által védett. A Szolgáltató, mint jogtulajdonos az ÁSZF, a Honlap valamennyi és bármely adata, információja, nyilatkozata, szövegezése, képi-, mozgókép-, hang-, grafikai megjelenése részben vagy egészben történő felhasználásához előzetes, papíralapon a Szolgáltató részéről cégszerűen aláírt nyilatkozattal lehetséges. Minden jog fenntartva !

XV. Egyéb rendelkezések

       1. A Felek rögzítik, hogy a Felek között létrejött szerződés értelmezése során elsődlegesen az Egyedi szerződésben, ezt követően az ÁSZF-ben, és annak mellékleteiben rögzített rendelkezések az irányadóak.

       2. A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és mellékletei rendelkezéseit elolvasta és egyedileg értelmezte, és mint akaratával mindenben egyezőt írta alá, mely nyilatkozatát ehelyütt külön aláírásával is megerősít.

       3. A Felhasználó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a jelen ÁSZF és mellékletei a www.e-ceg.eu elérhetőek.

       4. Az ÁSZF és az Egyedi szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződést a Szolgáltató informatikai rendszere tárolja.

       5. A Felek közötti hivatalos kommunikáció e-mailen és a Fiókon keresztül történik. A Szolgáltató részére a Honlapon keresztül, vagy az ott megjelölt e-mail címre történő üzenet küldésével lehet joghatályos nyilatkozatokat tenni az ÁSZF és az Egyedi szerződés vonatkozásában, míg a Fiókban a Felhasználóhoz rögzített e-mail cím minden esetben alkalmas joghatályos nyilatkozatok közlésére. A Fiók lehetőséget biztosít a Felek közötti kommunikációra chatprogram segítségével, de a chat felületen tett kommunikáció a Szerződés alakítására nem szolgál, és a körben nem hatályos. A Felek átvettnek és elolvasottnak tekintik az egymás részére küldött e-mail üzeneteket, avagy a Fiókban történő közzétételt a megküldést követő nap 9:00 órától kezdődően, avagy amennyiben egymás megkereséseire válaszolnak, úgy az egyúttal a válasz előzményéül szolgáló üzenet kézbesítését is igazolja.

       6. Az ÁSZF átvettnek minősül, amennyiben a Felhasználó a Regisztráció során bejelöli és elfogadja az ÁSZF elfogadásának jelölőnégyzetét.

       7. A Felek a jelen ÁSZF-re, vagy az Egyedi szerződésre a magyar jog az irányadó. A Felek az ÁSZF-ből vagy Egyedi szerződésből eredő valamennyi jogvitájukra értékhatártól függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét.

       8. Jelen ÁSZF annak aláírása nélkül is kötelező a Felekre.

 

dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda

2022

 

Mellékletek:

sz. Melléklet – Technikai feltételek

sz. Melléklet – Szolgáltatások

sz. Melléklet – Pénzmosás elleni fellépés szabályai

sz. Melléklet – Nyilatkozatok

sz. Melléklet – Szolgáltatási Díjak és Költségek

sz. Melléklet – Adatkezelési tájékoztató

 

1.sz. Melléklet- Technikai feltételek

 

TECHNIKAI FELTÉTELEK

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Technikai feltételek (a továbbiakban „TF”) nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Szolgáltatások igénybevétele meghiúsulhat az Ön hibájából. A TF teljesítése a Felhasználó felelőssége és kötelezettsége. A Felhasználó felelős az általa Résztvevőkként a Cégügybe behívottakért, és az általuk teljesített TF-ért.

A TF 1-6. pontjainak nem vagy hibás, hiányos teljesítése a Szolgáltatás nyújtás akadályát képezi, és amennyiben erre a Szolgáltatás időtartama alatt Ön megteremti a feltételeket, úgy a Szolgáltatás teljesítésre kerülhet, amennyiben új időpontot kér Szolgáltatótól.

A TF 7. pontja esetében a PA alatt a Szolgáltató jelzi Önnek javaslatait a Környezeti feltételek javítása, korrekciója érdekében. Amennyiben Ön a kért javításokat, korrekciókat nem, vagy nem megfelelően hajtja végre, vagy végrehajtja, de a Környezeti feltétel nem teljesül (pl. külső zajok zavarják a PA-t, fényviszonyok zavarják a PA lefolytatását), úgy a PA-t meghiúsultnak kell tekinteni a Felhasználónak felróható hibából. Amennyiben a Technikai feltételeket javította, úgy Ön új Időpontot kérhet a PA lefolytatására.

 

       1. Internetkapcsolat:

Internetkapcsolat szükséges a Szolgáltatások igénybevételéhez. A PA (pénzmosási azonosítás) lebonyolításához folyamatos, legalább 5 Mbit/sec sebesség vagy ennél gyorsabb adatátvitel szükséges. 5 Mbit/sec alatt, vagy nem folyamatos 5Mbit/sec adatátvitel esetében a videótelefonálás akadozhat, a kép pixeles lesz, a hang nem, vagy érthetetlenül hallható, ezért a kép vagy hangminősége nem lesz a Szolgáltatás igénybevételéhez megfelelő, ugyanis a Szolgáltatónak az Ön válaszait hallania, illetve okmányait a videótelefonáláson keresztül látnia kell, akként, hogy az okmányokon szereplő adatok olvashatóak legyenek.

Javasoljuk, hogy mobilinternet helyett WIFI hálózatot, vagy vezetékes internetet használjon.

Javasoljuk, hogy bármely internetelérés esetén a háttérben vagy egyébként futó alkalmazásokat, egyéb adatforgalmat, így más telefonálást, vagy videó kapcsolatot, böngésző alkalmazásokat zárjon be a PA alatt.

Javasoljuk, hogy a PA megkezdése előtt ellenőrizze, az internetkapcsolatot, valamint a kamera és mikrofon beállításait.

Windows rendszerben általában az alábbi eléréseken tudja ellenőrizni:

internetkapcsolatot: Start  gomb >>  Gépház  > Hálózat és internet > Állapot

kamerát: Start gomb >> Kamera elem

kamera engedélyezése: Start gomb >> Gépház >> Adatvédelem >> Kamera elem >> kapcsolja be „Az alkalmazások használhatják a kamerát beállítást.”

 

       2. Képfelbontás:

A képminőség az Ön által alkalmazott kamera jellemzőitől és beállításaitól függ. Kérjük, hogy a PA lebonyolítása során legalább az alábbi jellemzőket biztosítsa a kamera tekintetében:

Webkamera:

 • felbontás: 1 MP 16:9 (1280X720);
 • képfrissítés: legalább 30 fps/sec

Mobileszköz:

 • videóalkalmazást használó, elő-, vagy hátlapi kamera felbontása legalább 16MP

 

       3. Mikrofon és hangszóró:

 • Működőképes hangszóró és mikrofon.

 

       4. Számítógép vagy mobileszköz:

A számítógép és mobileszköz kezeli és működteti a kamerát, hangszórót és mikrofont, ezek hiányában a Szolgáltatás nem végezhető el. A számítógépnek vagy mobileszköznek alkalmasnak kell lennie arra, hogy

 

       5. Ügyfélkapu:

A Résztvevőnek rendelkeznie kell érvényes, az első kapcsolatfelvételt követő 30 napig érvényes Ügyfélkapu regisztrációval.

Ügyfélkapu elérhetősége:

 

       6. Érvényes e-mail cím:

Valamennyi résztvevőnek rendelkeznie kell olyan e-mail címmel, amelyre illetve amelyről kommunikációt folytathat, adatmennyiség korlát nélkül;

 

       7. Környezeti feltételek:

 • folyamatos internetkapcsolat PA alatt;
 • folyamatos hang és videó kapcsolat PA alatt;
 • a videótelefonlását zárt helyiségben történjen;
 • a videótelefonálás során harmadik személyek ne legyenek jelen;
 • a videótelefonálást nyugodt környezetben, zaj-, és hanghatásoktól védett helységben történjen;
 • a videótelefonálást a kamerával szemben elhelyezkedve, lehetőleg ülve, kényelmesen végezze;
 • megfelelő fényviszonyok legyenek (kérjük ügyeljen rá, hogy a kamerába közvetlen, vagy közeli fény ne világítson), javasoljuk, hogy a videótelefonálás helyéhez képest a fényforrás Önnel szemben (a kamerának háttal) legyen elhelyezve;
 • a videótelefonálást zavaró, megakadályozó, megszakító tevékenységeket zárja ki, szüneteltesse a PA alatt (főzés, kisállat felügyelet, munkavégzés, edzés stb.)

 

       8. MS TEAMS/Skype/Google Meet szoftver használata a PA érdekében

A Szolgáltató az MS TEAMS/Skype/Google Meet szolgáltatás használja egységesen a Pénzmosási azonosítás érdekében. A PA érdekében Önnek telepítenie és futtatnia kell informatikai eszközén az MS TEAMS/Skype/Google Meet szolgáltatást, egyúttal hozzá kell járulnia bizonyos adatok-, és információk átadásához az MS TEAMS/Skype/Google Meet szolgáltatója részére.

A Szolgáltató kizár bármely kártérítési követelést MS TEAMS/Skype/Google Meet szolgáltatás használatával összefüggésben, a Résztvevő az MS TEAMS/Skype/Google Meet szolgáltatást kizárólag saját felelősségére használja. Amennyiben nem kívánja az MS TEAMS/Skype/Google Meet szolgáltatás igénybe venni, úgy a Szolgáltatóval nem kíván szerződést kötni, vagy a szerződéskötést követően Ön nem kívánja a Szerződést teljesíteni. Amennyiben a Felhasználótól eltérő Résztvevő nem kívánja az MS TEAMS/Skype/Google Meet szolgáltatást igénybe venni, úgy a döntése a Felhasználó érdekkörébe felmerülő oknak minősül, melyért a Felhasználó felelős.

Az MS TEAMS/Skype/Google Meet szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban részletes tájékoztató e-mailt küld a Szolgáltató a Résztvevő részére.

 

2.sz. Melléklet – Szolgáltatások

      1.  E-Tanácsadás szolgáltatás

Az ügyvédi törvényben meghatározott jogi tanácsadás szolgáltatás nyújtása elektronikus hírközlő berendezés útján, a felek egyidejű, egy helyszínen történő fizikai jelenléte nélkül.

       2. E-Cégalapítás és E-Cégmódosítás szolgáltatások

A Szolgáltató vállalja, hogy a Cégalapítási és Cégmódosítási szolgáltatok keretében elektronikus úton, személyes megjelenés nélkül elkészíti (szerkeszti) a Cégiratokat, lefolytatja az Üt. szerinti PA-t, biztosítja a Cégiratok elérhetőségét a Résztvevők számára az E-CÉG rendszerén belül, a Résztvevők részéről visszatöltött és elektronikusan aláírt Cégiratokat elektronikusan ellenjegyzi, elkészíti a Cégiratok szerinti cégbejegyzési-, illetve változásbejegyzési kérelmet, benyújtja a Cégbíróságra és az elsőfokú cégbírósági eljárásban ellátja a Résztvevők, és a Cég képviseletét.

Feltételek:

 • Nyilatkozatok szerinti cégalapítás, cégmódosítás;
 • Jogszabályoknak megfelelő cégalapítás, cégmódosítás;
 • Cégalapítás-, Cégmódosítás kizárólag szerződésminta alkalmazásával;
 • Tagok, ügyvezetők csak EU vagy magyar állampolgárok;
 • A Szolgáltatás nem terjed ki fellebbezés elkészítésére, benyújtására és másodfokú eljárásban történő jogi képviseletre amennyiben a fellebbezés oka nem a Szolgáltató érdekkörében felmerült okra vezethető vissza és ilyen esetben a fellebbezést és másodfokú eljárásban történő képviseletet csak külön díj ellenében lát el;
 • Tagok és ügyvezetők nem állnak olyan jogszabályi tiltás vagy gátló körülmény hatálya alatt, amely a Szolgáltatás teljesítését gátolja, akadályozza (pl. eltiltás, adóregisztrációs eljárás akadályai)

2.1. Kft. alapítása (egyszemélyes): korlátolt felelősségű társaság alapítása; feltételek: legfeljebb 1 tag, 1 ügyvezető, 1 telephely, 1 fióktelep;

2.2. Kft alapítása (többszemélyes): korlátolt felelősségű társaság alapítása; feltételek: legfeljebb 4 tag, 2 ügyvezető, 1 telephely, 1 fióktelep;

2.3. Betéti társaság alapítása: betéti társaság alapítása; feltételek: legfeljebb 2 beltag, 2 kültag, 1 telephely, 1 fióktelep;

2.4. Cégnév módosítás: a cég nevének és ha van, rövidített nevének módosítása;

2.5. Székhelymódosítás: belföldi székhely törlése és belföldi székhely bejegyzése egy eljárásban; feltétel: a székhely tulajdoni lappal igazolható, Felhasználó beszerzi a székhely tulajdonosától (haszonélvezőjétől, kizárólagos használójától) e-aláírással ellátott nyilatkozatot és feltölti E-CÉG rendszerébe;

2.6. Telephely bejegyzése: 1 belföldi telephely bejegyzése; feltétel: a telephely tulajdoni lappal igazolható, Felhasználó beszerzi a telephely tulajdonosától (haszonélvezőjétől, kizárólagos használójától) e-aláírással ellátott nyilatkozatot és feltölti E-CÉG rendszerébe;

2.7. Telephely törlése: cégkivonaton szereplő 1 telephely törlése;

2.8. Fióktelep bejegyzése: 1 belföldi fióktelep bejegyzése; feltétel: a fióktelep tulajdoni lappal igazolható, Felhasználó beszerzi a fióktelep tulajdonosától (haszonélvezőjétől, kizárólagos használójától) e-aláírással ellátott nyilatkozatot és feltölti E-CÉG rendszerébe;

2.9. Fióktelep törlése: cégkivonaton szereplő 1 fióktelep törlése;

2.10. Új ügyvezető bejegyzése és korábbi ügyvezető törlése: 1 ügyvezető megválasztása, és 1 cégjegyzékbe bejegyzett ügyvezető visszahívása;

2.11. Egy ügyvezető törlése: 1 ügyvezető visszahívása;

2.12. Új ügyvezető bejegyzése: 1 új ügyvezető bejegyzése;

2.13. Új magánszemély tag bejegyzése és korábbi tag törlése: legfeljebb 2 tag törlése és 2 új tag bejegyzése;

 

3.sz. Melléklet – Pénzmosás elleni fellépés szabályai 

E-CÉG PÉNZMOSÁS ELLENI IRÁNYELVEK

(Pénzmosás és terrorizmus megelőzése körében szükséges tevékenységek gazdasági társaság alapítása-, módosítása során)

       1. Technikai előfeltételek a Pénzmosási Azonosításhoz (PA)

A személyes megjelenés nélküli azonosítás biztonságos, védett, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz használatával lehetséges, melynek technikai előfeltételeit a Szolgáltató a ……………… linken elérhető „Technikai Feltételekben” határozza meg.

Szolgáltató az E-CÉG rendszerén belül nem nyújt szolgáltatást Magyarországon vagy külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet részére, amely tagként, vagy vezető tisztségviselőként jár el a Cégügy során.

       2. Irányadó jogszabályok

2017. évi LIII. törvény - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (a továbbiakban „Pmt.”)

10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről (a továbbiakban „MÜK Szabályzat PM”)

1/2019. (VII. 31.) MÜK elnöki határozata az azonosítás során használható egyes elektronikus hírközlő eszközök auditációjáról

       3.  PA jellege

A Pmt. 16.§ (1) c) pontja értelmében a távazonosításra tekintettel valamennyi esetben fokozott ügyfél átvilágításra kerül sor.

       4. Szükséges Adatok

A Cégügyhöz az alábbi adatok megadása kötelező (Pmt. 7.§. (1)(2)(3))

A.) Személyes adatok, valamennyi ügylethez szükséges

 • családi és utónév;
 • születési családi és utónév;
 • állampolgárság;
 • születési hely és idő;
 • anyja születési neve;
 • személyi azonosító szám;
 • lakcím, ennek hiányában tartózkodási helye;
 • azonosító okmányainak típusa és száma;

 

B.) Bejegyzett magyar gazdasági társaságok esetén további adatok megadása szükséges:

A Társaság

 • neve, rövidített cégneve;
 • székhelyének;
 • főtevékenység;
 • képviseletre jogosultak neve és beosztása;
 • cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszáma, adószáma;

 

       5. Okmányok

A.) Személyes okmányok, valamennyi ügylethez szükséges (Pmt. 7.§. (3)), 10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 3.1., 3.2.)

Magyar állampolgár esetében:

 • a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány;
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 • adókártya;

Külföldi állampolgár esetében:

 • úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít;
 • tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány;
 • magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolvány, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található;

 

       6. Nyilatkozatok

Az ügyfél az alábbiak szerint köteles nyilatkozni.

A.) Az ügyfél köteles nyilatkozni, ha tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el (Pmt. 8.§. 9.§.)

Ki minősül a tényleges tulajdonosnak, milyen tartalmú nyilatkozatot szükséges tenni?

A tényleges tulajdonos:

 • az a természetes személy, aki gazdasági társaságban a szavazati jogok vagy tulajdoni hányad legalább 25%-val rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást gyakorol (25% feletti tulajdonos);
 •  az a természetes személy, aki gazdasági társaságban minősített befolyással rendelkezik (50% feletti tulajdonos, vagy szavazati jogok többségével rendelkezik);
 • az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett (meghatalmazó személy);
 • a fentiekben meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője (pl. ügyvezető);

Amennyiben az ügyfél valamely fent említett személy megbízásából jár el a tényleges tulajdonos nevében, úgy az alábbi adatokat köteles megadni, továbbá nyilatkozatokat tenni.

A tényleges tulajdonos

 • családi és utóneve;
 • születési családi és utóneve;
 • állampolgársága;
 • születési hely és idő;
 • lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely;
 • hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e;

 

B.) A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója-e ? (Pmt. 8.§. 9.§.)

Ki tekinthető kiemelt közszereplőnek?

fontos közfeladatot ellátó személy:

a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,

b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,

c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,

d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,

e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,

f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,

g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,

h) nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

Valamint a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

Amennyiben a válasz nem, további nyilatkozatot nem szükséges tenni.

 

C.) Az ügyfél köteles nyilatkozni, hogy az ügyfél maga kiemelt közszereplő, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója-e (Pmt.9/A.§)

Ki a kiemelt közszereplő?

lsd. 6/B. pont

 

Amennyiben a válasz nem, további nyilatkozatot nem szükséges tenni.

 

       7. Azonosítás menete

A távazonosítás során az azonosító Szolgáltató első körben tájékoztatja az ügyfelet az adatkezelési és pénzmosási szabályokról.

A Szolgáltató részére az ügyfél a fentebb hivatkozott személyes okmányait köteles kamerán keresztül bemutatni, azzal, hogy valamennyi azonosító szám jól olvasható legyen.

Az azonosítás során bemutatott személyes okmányok másolatát ügyfél köteles a Szolgáltató részére az E-CÉG rendszerén belül feltölteni.

A Szolgáltató a Technikai feltételeket megköveteli a PA során.

A Szolgáltató a PA-t rögzíti elektronikus rendszerében a kamarai szabályozásnak megfelelően.

Amennyiben a PA sikerrel zárul, azonosító ügyfél által bemutatott és megküldött személyes okmányok alapján a nyilvantarto.hu weboldal használatával, ún. JÜB ellenőrzést folytat le, amelynek során ellenőrzi, hogy ügyfél által bemutatott okmányok érvényesek, továbbá hogy azok adattartalma megegyezik a személyi és lakcímnyilvántartásban szereplő adatokkal és aláírással.

Az okmányok és adatok egyezősége és érvényessége esetén a PA lezárult.

Az okmányok és adatok nem egyezősége, továbbá érvénytelensége esetén az azonosító az ügylet lefolytatását megtagadja. Amennyiben a PA avagy a Cégügy során a Szolgáltató tudomására olyan tény, körülmény, információ jut, amely a jogszabályok vagy kamarai szabályok szerint pénzmosás gyanúját veti fel, úgy a Szolgáltató a Budapesti Ügyvédi Kamara felé haladéktalanul bejelentéssel él. A bejelentésről a Szolgáltató nem köteles értesíteni az ügyfelet.

 

4.sz. Melléklet – Nyilatkozatok

A Nyilatkozatoknak a Felhasználó köteles megfelelni, illetve vállalja, és elfogadja a Nyilatkozatokban foglaltakat. A Nyilatkozatoknak történő meg nem felelés szerződésszegésnek minősül és a Felhasználó köteles orvosolni a szerződésszegést a Szolgáltató felhívásától számított 2 munkanapon belül, ennek elmaradása esetén a Szolgáltató a teljesítést megtagadhatja, vagy többlet Szolgáltatási díj fizetéséhez kötheti. Vannak olyan szerződésszegések, melyeket orvosolni nem lehetséges. A Résztvevő szerződésszegése, nyilatkozatainak megszegése a Felhasználó szerződésének minősül.

 

„ÁLTALÁNOS NYILATKOZATOK VALAMENNYI CÉGÜGYBEN:

Kijelentem, hogy a Résztvevők nem állnak olyan jogszabályi tiltás vagy gátló körülmény hatálya alatt, amely a Szolgáltatás teljesítését gátolja, akadályozza (pl. eltiltás, adóregisztrációs eljárás akadályai)

Kijelentem, hogy a Résztvevők érvényes személy azonosító okmánnyal (útlevél, jogosítvány, stb.), lakcímkártyával, és adókártyával rendelkeznek;

Kijelentem, hogy valamennyi Résztvevő nagykorú, akinek cselekvőképessége nincs korlátozva;

Kijelentem, hogy az az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek és azok teljeskörűek, egyúttal hiánytalanok, kiegészítésre, pontosításra nem szorulnak;

Kijelentem, hogy a Résztvevők rendelkeznek Ügyfélkapuval, és a bejegyzés alapjául szolgáló okiratokat érvényes minősített elektronikus aláírással adom át a Szolgáltató részére;

Vállalom, hogy a Cég bejegyzéséhez szükséges valamennyi igazolást és okiratot a Szolgáltató részére az eljárás során átadom (pl.: tulajdoni lap, székhely-, telephely-, fióktelephasználati nyilatkozat stb.);

Társaság alapítása során kiállítandó NAV nyilatkozat kapcsán előzetesen adóügyben jártas szakemberrel egyeztettem;

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatokat a Cég érdekében, gazdasági tevékenység körében tettem;

Cégalapítás esetén az első Ügyvezető(k) megbízásának kezdő napja az Cég alapításának napja, továbbá az ügyvezetői megbízás határozatlan időtartamra jön létre;

Tudomásul veszem, hogy a Cég társasági szerződés a törvény szerinti szerződésminta felhasználásával készül.

Kijelentem, hogy a Résztvevők EU vagy magyar állampolgárok;”

 

5. sz. Melléklet – Szolgáltatási Díjak és Költségek

 

DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK

 
   
   

E-Tanácsadás

 
   

Tanácsadás

20 000 / óra

Tanácsadás angol nyelven

30 000/ óra

   

Cégalapítás

 
   

Egyszemélyes Kft. Alapítás

24 900

Többszemélyes Kft. Alapítás (max. 4 tulajdonos és 2 ügyvezető)

49 900

Bt. Alapítás (max. 2 beltag, 2 kültag, 2 ügyvezető)

34 900

   

Cégmódosítás

 
   

Cégnév módosítás

14 900

Székhelymódosítás (törlés és bejegyzés)

19 900

Telephely bejegyzés

14 900

Telephely törlés

14 900

Fióktelep bejegyzése

14 900

Fióktelep törlés

14 900

Új ügyvezető bejegyzése és korábbi ügyvezető törlése

24 900

Egy ügyvezető törlése

14 900

Új ügyvezető bejegyzése

19 900

Új magánszemély tag bejegyzése és korábbi tag törlése

24 900

   

Költségek

 
   

Szerződésmintás cég alapítási illeték

0

Szerződésmintás cég alapítás közzétételi költségtérítés

0

Cégmódosítás illeték

15 000

Cégmódosítás költségtérítés

3 000

   

Az árak nettó árak, és magyar forintban értendőek. A szolgáltatási díjakra a Szolgáltató minden esetben érvényesíti a mindenkori ÁFA összegét.

 

      

6. sz. Melléklet – Adatkezelési tájékoztatók

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – FELHASZNÁLÓ

Adatkezelési tájékoztató a www.e-ceg.eu oldalon a Dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda (a továbbiakban „Szolgáltató”) által ügyvédi tevékenységéhez és elektronikus kereskedelmi szolgáltatáshoz (a továbbiakban „E-CÉG Szolgáltatások”) kapcsolódó adatkezelésről.

Tevékenység:

Az E-CÉG Szolgáltatása a www.e-ceg.eu weboldalon (a továbbiakban „Honlap”) online, személyes megjelenési kötelezettség nélküli cégalapításhoz és a cégek adataiban bekövetkezett változás átvezetéséhez (cégmódosítás), tanácsadáshoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatások és elektronikus kereskedelmi szolgáltatások nyújtása díj ellenében. Az egyes Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a Felhasználó egyúttal Résztvevőnek is minősülhet, azaz olyan személynek, akinek a személyes adatait a Cégügy sikeres elintézése érdekében meg kell adnia, mert pl. Ön a Cég ügyvezetője, vagy tagja, de egyúttal Ön az aki a Szolgáltatást meg is rendeli.

 

Adatkezelés:

Ön a saját személyes adatain túlmenően megadja más Résztvevők e-mail cím és esetleg név adatait az Időpont foglalás érdekében. Amennyiben Ön a Szolgáltató tudomására a Résztvevő személyes adatát megadja, úgy adatkezelőnek minősül. A Szolgáltató az Ön által harmadik személyek személyes adatait az Ön felhatalmazása alapján és az Ön, mint adatkezelő felelősségére kezeli.  A Szolgáltató részére átadott Résztvevő adatok és az Ön Felhasználói adatai a megbízás teljesítése érdekében kerülnek kezelésre. Ennek körében a Szolgáltató elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtásával Időpont foglalást biztosít Önnek Pénzmosási azonosítás lefolytatása érdekében. A Pénzmosási azonosítást jogszabály előírása alapján köteles a Szolgáltató lefolytatni. A megbízási szerződés alapján a Szolgáltató jogosult és kötelezett minden olyan cselekmény elvégzésére, amely a rábízott ügy szabályszerű ellátásával jár. Az ügyvédi feladatok természetéből adódik, hogy adatok jutnak az ügyvéd tudomására, melyekre nézve szigorú titoktartási követelményeket ír elő a törvény. A feladatteljesítés (ügyellátás) természetéből és az Üt. szerinti titoktartási kötelezettségből adódik tehát, hogy az ügyvéd köteles elvégezni azt az adatkezelési cselekményt, amit a rábízott ügy szabályszerű ellátása megkövetel.

A Cégügyekkel kapcsolatos jogi környezet változásaival, gazdasági eseményekkel és hírekkel kapcsolatban, valamint a Szolgáltató működésével, a Szolgáltató ajánlataival összefüggésben a Szolgáltató hírlevelet és tájékoztatást küld a Felhasználó részére.

 

Titoktartási kötelezettség:

Az Üt. 9-13.§. szakaszai alapján és az ott meghatározott körben, illetve feltételekkel az ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli, azonban bizonyos esetekben a titkot (mely tartalmazhat személyes adatot is) átadható avagy köteles átadni hatóság, kamara, vagy ügyben eljáró más ügyvédek részére.

       1. Adatkezelő:

Név: Dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda

       2. Adatkezelő adatai:

Cím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 36. fsz. 5.

E-mail cím: iroda@drsoosadam.hu

Nyilvántartó hatóság: Budapesti Ügyvédi Kamara

       3. Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre (adatkategóriák), adatkezelés időtartama:

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja:

Kezelt adatok köre:

Adatkezelés időtartama:

Megbízás teljesítése: jogi képviselet ellátása Üt. 2.§. szerint, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, okirat ellenjegyzése, ügyvédi megbízás teljesítése, cégeljárásban közreműködés, kapcsolattartás, Felhasználó nyilvántartás, Pmt. szerinti pénzmosás és terrorizmus megelőzése érdekében, számlázás,  befizetések nyilvántartása;

GDPR 6. cikk 1 (b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (c) jogi kötelezettség teljesítése, Üt. 2.§. és 29.§., 47. §, Számv. tv. 169. § (2); 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 27.§.; 16/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat 3.;

Kapcsolattartási adatok: e-mail, telefonszám,

Megbízás teljesítés érdekében felmerülő adat: név, anyja neve, hely és születési idő, személyi szám, személyi azonosító szám, lakcímkártya száma, adókártya száma, személyes okmányok másolatai, videó-, hangfelvétel;

-                      ügyvédi tevékenységgel összefüggésben létrejött irat esetében a MÜK Szabályzat szerinti megőrzési időtartamig + 60 nap (adattörlési folyamat)

-                      pénzmosási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos iratok esetében az ügyfél átvilágítási intézkedést követő 8 évig + 60 nap (adattörlési folyamat)

Hírlevél típusú adatkezelés: Cégügyekkel kapcsolatos általános információk, gazdasági események, jogszabályváltozás tájékoztatás, akciókról és ajánlatokról tájékoztatás, új szolgáltatásokról tájékoztatás

GDPR 6. cikk 1 (a) hozzájárulás;

e-mail cím;

-                      leiratkozás + 60 nap;

 

       4. Érintett jogai:

A helyesbítéshez való jog: Az adatai pontosítását, javítását, helyesbítését kérheti.

A törléshez való jog: Bizonyos esetekben kérheti, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek, így az eredeti adatkezelési cél érdekében már nincs szükség az adatai tárolására, vagy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja hozzájárulását, feltéve, hogy az adatok törlését jogszabály vagy egyéb jogi kötelezettség teljesítése nem zárja ki.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben joga van kérni az adatok zárolását (fel nem használását) valamely intézkedés megtörténtének, vagy joga gyakorlásának elbírálásáig.

Adathordozhatósághoz való jog: Önnek joga van kérni elektronikus adatkezelés esetén, hogy adjuk át személyes adatait az Ön által kijelölt harmadik fél részére. Az adatokat „.xls” vagy „.pdf” fájlformátumban adjuk ki.

Tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat adatai kezelése ellen, amennyiben úgy látja, egyes adatkezelési cél érdekében már szükségtelen a további adatkezelés, kivéve ha az adatkezelő igazolja, hogy az adatkezelés jogszerű és szükséges.

       5. Panasz:

Ön jogosult az adatkezeléssel szemben panasszal a Felügyeleti hatósághoz fordulni. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.        

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: postacím: 1363  Budapest, Pf.: 9.; cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu

       6. Szerződéses és jogszabályon alapuló adatkezelés:

Az adatok kezelése a megbízási szerződés esetében a szerződésen, míg harmadik személyek adatainak kezelése az Üt., mint jogszabályon alapul. A megbízási szerződéskötés és az adatmegadás önkéntes. A megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges a Dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda által kért adatok megadása. A megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges adat nélkül a szerződés a Dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda részéről nem teljesíthető.

       7. Adatfeldolgozó:

Tárhely: Tárhely.eu (www.tarhely.eu)

Számlázás: Szilorg Kft.

IT tevékenység: GloNet Bt.

Helyettes ügyvéd: Az adott ügyben az érintett tájékoztatásával bevont helyettes ügyvéd. A helyettes ügyvéd személye ügyenként változhat, és nem szükségszerűen merül fel.

       8. Profilalkotás:

Dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda profilalkotást nem végez, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

       9. Irányadó jog:

A személyes adatok kezelésére a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános adatvédelmi rendelet”) valamint a hazai jogszabályok és hatósági előírások az irányadók.

Irányadó jogszabályok és kötelező szakmai szabályok:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016.04.27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
 • a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.);
 • az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban: Ütv.);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).;
 • A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 1/2019. (IV.15.) Szakmai Álláspontja a GDPR tekintetében;

 

Budapest, 2022

 

dr. Soós Ádám ügyvéd

dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda

 

Az érintett az adatkezelési tájékoztató megismerését elismeri a Honlap felületén megadott jelölőnégyzet kitöltésével. Amennyiben az érintett a folyamatot folytatni tudja a Honlapon, az egyúttal azt is jelenti, hogy a jelölőnégyzet kitöltésével a hozzájárulását megadta. A jelölőnégyzetbe az x, mint elfogadást jelentő jel elhelyezése csak akkor lehetséges, ha az érintett a jelen Adatkezelési tájékoztatót ténylegesen megnyitotta. Az érintett kötelezettsége és felelőssége az Adatkezelési tájékoztató jelölőnégyzet kitöltét megelőzően az Adatkezelési tájékoztató elolvasása és értelmezése, a Szolgáltató megkeresése tájékozódás és tudakozódás céljából.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - RÉSZTVEVŐ

Adatkezelési tájékoztató a www.e-ceg.eu oldalon a Dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda (a továbbiakban „Szolgáltató”) által ügyvédi tevékenységéhez és elektronikus kereskedelmi szolgáltatáshoz (a továbbiakban „E-CÉG Szolgáltatások”) kapcsolódó adatkezelésről.

Tevékenység:

Az E-CÉG Szolgáltatása a www.e-ceg.eu weboldalon (a továbbiakban „Honlap”) online, személyes megjelenési kötelezettség nélküli cégalapításhoz és a cégek adataiban bekövetkezett változás átvezetéséhez (cégmódosítás), tanácsadáshoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatások és elektronikus kereskedelmi szolgáltatások nyújtása díj ellenében. Az egyes Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a Felhasználó Önt, mint Résztvevőt jelöli meg, akinek a Cégügyben részt kell vennie annak sikeres lebonyolítása érdekében.

Adatkezelés:

Az E-CÉG Szolgáltatásai során a Felhasználó, mint adatkezelő megadta az Ön e-mail címét és nevét a Szolgáltató részére a megbízás teljesítése érdekében. Ennek körében a Szolgáltató elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtásával Időpont foglalást biztosít Önnek Pénzmosási azonosítás lefolytatása érdekében. A Pénzmosási azonosítást jogszabály előírása alapján köteles a Szolgáltató lefolytatni. A megbízási szerződés alapján a Szolgáltató jogosult és kötelezett minden olyan cselekmény elvégzésére, amely a rábízott ügy szabályszerű ellátásával jár. Az ügyvédi feladatok természetéből adódik, hogy adatok jutnak az ügyvéd tudomására, melyekre nézve szigorú titoktartási követelményeket ír elő a törvény. A feladatteljesítés (ügyellátás) természetéből és az Üt. szerinti titoktartási kötelezettségből adódik tehát, hogy az ügyvéd köteles elvégezni azt az adatkezelési cselekményt, amit a rábízott ügy szabályszerű ellátása megkövetel.

A Cégügyekkel kapcsolatos jogi környezet változásaival, gazdasági eseményekkel és hírekkel kapcsolatban, valamint a Szolgáltató működésével, a Szolgáltató ajánlataival összefüggésben a Szolgáltató hírlevelet és tájékoztatást küld a Felhasználó részére.

Titoktartási kötelezettség:

Az Üt. 9-13.§. szakaszai alapján és az ott meghatározott körben, illetve feltételekkel az ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli, azonban bizonyos esetekben a titkot (mely tartalmazhat személyes adatot is) átadható avagy köteles átadni hatóság, kamara, vagy ügyben eljáró más ügyvédek részére.

       1. Adatkezelő:

Név: Dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda

       2. Adatkezelő adatai:

Cím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 36. fsz. 5.

E-mail cím: iroda@drsoosadam.hu

Nyilvántartó hatóság: Budapesti Ügyvédi Kamara

 

       3. Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre (adatkategóriák), adatkezelés időtartama:

 

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja:

Kezelt adatok köre:

Adatkezelés időtartama:

Megbízás teljesítése: jogi képviselet ellátása Üt. 2.§. szerint, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, okirat ellenjegyzése, ügyvédi megbízás teljesítése, cégeljárásban közreműködés, kapcsolattartás, Résztvevő nyilvántartás, Pmt. szerinti pénzmosás és terrorizmus megelőzése érdekében 

GDPR 6. cikk 1 (b) szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (c) jogi kötelezettség teljesítése, Üt. 2.§. és 29.§., 47. §, Számv. tv. 169. § (2); 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 27.§.; 16/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat 3.;

Kapcsolattartási adatok: e-mail, telefonszám,

Megbízás teljesítés érdekében felmerülő adat: név, anyja neve, hely és születési idő, személyi szám, személyi azonosító szám, lakcímkártya száma, adókártya száma, személyes okmányok másolatai, videó-, hangfelvétel;

-                      ügyvédi tevékenységgel összefüggésben létrejött irat esetében a MÜK Szabályzat szerinti megőrzési időtartamig + 60 nap (adattörlési folyamat)

-                      pénzmosási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos iratok esetében az ügyfél átvilágítási intézkedést követő 8 évig + 60 nap (adattörlési folyamat)

Hírlevél típusú adatkezelés: Cégügyekkel kapcsolatos általános információk, gazdasági események, jogszabályváltozás tájékoztatás, akciókról és ajánlatokról tájékoztatás, új szolgáltatásokról tájékoztatás

GDPR 6. cikk 1 (a) hozzájárulás;

e-mail cím;

-                      leiratkozás + 60 nap;

 

       13. Érintett jogai:

A helyesbítéshez való jog: Az adatai pontosítását, javítását, helyesbítését kérheti.

A törléshez való jog: Bizonyos esetekben kérheti, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek, így az eredeti adatkezelési cél érdekében már nincs szükség az adatai tárolására, vagy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja hozzájárulását, feltéve, hogy az adatok törlését jogszabály vagy egyéb jogi kötelezettség teljesítése nem zárja ki.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben joga van kérni az adatok zárolását (fel nem használását) valamely intézkedés megtörténtének, vagy joga gyakorlásának elbírálásáig.

Adathordozhatósághoz való jog: Önnek joga van kérni elektronikus adatkezelés esetén, hogy adjuk át személyes adatait az Ön által kijelölt harmadik fél részére. Az adatokat „.xls” vagy „.pdf” fájlformátumban adjuk ki.

Tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat adatai kezelése ellen, amennyiben úgy látja, egyes adatkezelési cél érdekében már szükségtelen a további adatkezelés, kivéve ha az adatkezelő igazolja, hogy az adatkezelés jogszerű és szükséges.

       14. Panasz:

Ön jogosult az adatkezeléssel szemben panasszal a Felügyeleti hatósághoz fordulni. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.    

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: posta cím: 1363  Budapest, Pf.: 9.; cím:

1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu

       15. Szerződéses és jogszabályon alapuló adatkezelés:

Az adatok kezelése a megbízási szerződés esetében a szerződésen, míg harmadik személyek adatainak kezelése az Üt., mint jogszabályon alapul. A megbízási szerződéskötés és az adatmegadás önkéntes. A megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges a Dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda által kért adatok megadása. A megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges adat nélkül a szerződés a Dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda részéről nem teljesíthető.

       16. Adatfeldolgozó:

Tárhely: Tárhely.eu (www.tarhely.eu)

Számlázás: Szilorg Kft.

IT tevékenység: GloNet Bt.

Helyettes ügyvéd: Az adott ügyben az érintett tájékoztatásával bevont helyettes ügyvéd. A helyettes ügyvéd személye ügyenként változhat, és nem szükségszerűen merül fel.

       17. Profilalkotás:

Dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda profilalkotást nem végez, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

       18. Irányadó jog:

A személyes adatok kezelésére a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános adatvédelmi rendelet”) valamint a hazai jogszabályok és hatósági előírások az irányadók.

Irányadó jogszabályok és kötelező szakmai szabályok:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016.04.27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
 • a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.);
 • az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban: Ütv.);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).;
 • A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 1/2019. (IV.15.) Szakmai Álláspontja a GDPR tekintetében;

Budapest, 2022

 

dr. Soós Ádám ügyvéd

dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda

 

Az érintett az adatkezelési tájékoztató megismerését elismeri a Honlap felületén megadott jelölőnégyzet kitöltésével. Amennyiben az érintett a folyamatot folytatni tudja a Honlapon, az egyúttal azt is jelenti, hogy a jelölőnégyzet kitöltésével a hozzájárulását megadta. A jelölőnégyzetbe az x, mint elfogadást jelentő jel elhelyezése csak akkor lehetséges, ha az érintett a jelen Adatkezelési tájékoztatót ténylegesen megnyitotta. Az érintett kötelezettsége és felelőssége az Adatkezelési tájékoztató jelölőnégyzet kitöltését megelőzően az Adatkezelési tájékoztató elolvasása és értelmezése, a Szolgáltató megkeresése tájékozódás és tudakozódás céljából.

 

Kijelentem, hogy a Résztvevők nem állnak olyan jogszabályi tiltás vagy gátló körülmény hatálya alatt, amely a Szolgáltatás teljesítését gátolja, akadályozza (pl. eltiltás, adóregisztrációs eljárás akadályai)

Kijelentem, hogy a Résztvevők érvényes személy azonosító okmánnyal (útlevél, jogosítvány, stb.), lakcímkártyával, és adókártyával rendelkeznek;

Kijelentem, hogy valamennyi Résztvevő nagykorú, akinek cselekvőképessége nincs korlátozva;

Kijelentem, hogy az az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek és azok teljeskörűek, egyúttal hiánytalanok, kiegészítésre, pontosításra nem szorulnak;

Kijelentem, hogy a Résztvevők rendelkeznek Ügyfélkapuval, és a bejegyzés alapjául szolgáló okiratokat érvényes minősített elektronikus aláírással adom át a Szolgáltató részére;

Vállalom, hogy a Cég bejegyzéséhez szükséges valamennyi igazolást és okiratot a Szolgáltató részére az eljárás során átadom (pl.: tulajdoni lap, székhely-, telephely-, fióktelephasználati nyilatkozat stb.);

Társaság alapítása során kiállítandó NAV nyilatkozat kapcsán előzetesen adóügyben jártas szakemberrel egyeztettem;

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatokat a Cég érdekében, gazdasági tevékenység körében tettem;

Cégalapítás esetén az első Ügyvezető(k) megbízásának kezdő napja az Cég alapításának napja, továbbá az ügyvezetői megbízás határozatlan időtartamra jön létre;

Tudomásul veszem, hogy a Cég társasági szerződés a törvény szerinti szerződésminta felhasználásával készül.

Kijelentem, hogy a Résztvevők EU vagy magyar állampolgárok;